Raszków, dnia 25 marca 2013 roku

OŚ.6220.3.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji 

 

                     Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że, w dniu 11 marca 2013 roku, na wniosek Pana Piotra Kierkowskiego, zam. Janków Zaleśny 118, 63-440 Raszków, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.3.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  4-ch tuneli foliowych do hodowli królików z zapleczem, płyta obornikowa, zbiorniki silosy paszowe, komin stalowy, komora sztuk padłych, magazyn fermy na działkach nr 250 i 251 położnych w Jankowie Zaleśnym.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

 

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.

                                                               

 

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak