Raszków, dnia 08 stycznia 2013 roku

OŚ.6220.3.2012


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamia

że, w dniu 04 stycznia 2013 roku, na wniosek Eryka i Róży Ochmann, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. modernizacja stacji paliw, obejmująca wymianę zbiorników paliw i zwiększenia ich pojemności, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 377/12 i 377/14 obręb 0011 w miejscowości Ligota. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki