Raszków, dnia 11 marca 2013 roku

OŚ.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227 ze zmianami),


zawiadamiam


że na wniosek DOMREL BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin, Biuro w Poznaniu, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w pok. nr 4.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dlatego na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zostanie wydane do dnia 15 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz www.ekoportal.pl.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) Jacek Bartczak