Raszków, dnia 03 grudnia 2018 roku

OŚ. 6220.6.2018


OBWIESZCZENIE
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt. 8 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 29 listopada 2018 roku zostało wydane postanowienie, znak sprawy OŚ. 6220.6.2018 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Budowie obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 113/4, obręb Przybysławice, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.

Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. postanowieniem oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

   

 


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
   
(-) z up. Piotr Rokicki