Raszków, dnia 26 października 2018 roku

OŚ. 6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 26 października 2018 roku, na wniosek WEKO-POLSKA Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków, działającej przez pełnomocnika, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych  o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla WEKO-POLSKA Sp. z o.o., realizowanych na działkach nr  ewid. 238/2 i 238/1 w miejscowości Moszczanka, gm. Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl; www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do 16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki