Raszków, dnia 16 lipca 2018 roku

OŚ. 6220.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października  2008 roku o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zmianami), w związku z przedstawieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
informuje

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr ewid. 172/2, położonej w Przybysławice, Gmina Raszków.
Na podstawie art. 79, ust. 1. wyżej wymienionej ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 wyżej powołanej ustawy przysługuje ,,każdemu”.
W związku z powyższym informuję, iż dane o:
-  wniosku;
- postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
zostały umieszczone zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl oraz www.ekoportal.pl.
Ponadto informuję, iż od poniedziałku do piątku w  godz. 800-1600 istnieje możliwość zapoznania się z w/w dokumentami znajdującymi się siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 oraz składania uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kancelaria@raszkow.pl w terminie 30 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
   
(-) z up. Piotr Rokicki