Raszków, dnia 14 maja 2018 roku

OŚ. 6220.7.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 14 maja 2018 roku, na wniosek WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ.6220.7.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zwiększenie produkcji biogazu i zabudowa nowego układu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, realizowanego na terenie działek nr 233, 227, 208, 309/1, 309/2, 209/1 i 209/2, obręb 0018 Rąbczyn, gmina Raszków.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl; www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do 16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki