Raszków, dnia 06 kwietnia 2018 roku

OŚ. 6220.7.2017

ZAWIADOMIENIE


o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamiam, że w dniu 06 kwietnia 2018 roku wydane zostało Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, OŚ.6220.7.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. Zwiększenie produkcji biogazu i zabudowa nowego układu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, realizowanego na terenie działek nr 233, 227, 208, 309/1, 309/2, 209/1 i 209/2, obręb 0018 Rąbczyn, gmina Raszków.
Z uwagi na fakt, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu,  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. 4 z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w właściwym terytorialnie sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków – www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.plwww.ekopotrtal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

 
Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
   
(-) Jacek Bartczak