Raszków, dnia 18 października 2019 roku

OŚ. 6220.2.2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 18 października 2019 roku, na wniosek CRK Energia Sp. z o.o., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3MW na działkach nr 206, 209/2, 311, obręb Rąbczyn, gmina Raszków.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 8.

            Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl; www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do 16oo.

                                                               

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki