Raszków, dnia 12 sierpnia 2019 roku

OŚ. 6220.2.2019

ZAWIADOMIENIE


o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku wydane zostało Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, OŚ.6220.2.2019, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia    pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3MW na działkach nr 206, 209/2, 311, obręb Rąbczyn, gmina Raszków.
Z uwagi na fakt, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,   można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. 4 z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w właściwym terytorialnie sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków – www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami), zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl, www.ekopotrtal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up. Piotr Rokicki