Raszków, dnia 12 kwietnia 2019 roku

OŚ.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, 2081 ze zmianami) informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław-Janków Zaleśny", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2 i nr 373 obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, nr 144, nr 192, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 obręb 0020 Sulisław, zostanie wydane do dnia 10 maja 2019 roku.
Przyczyną zmiany terminu jest oczekiwanie na opinie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

     
Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
        
/-/ z up. Piotr Rokicki