Raszków, dnia 08 marca 2019 roku

OŚ.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zmianami),

zawiadamiam

że  na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi nr 433P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław-Janków Zaleśny", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2 i nr 373 obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, nr 144, nr 192, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 obręb 0020 Sulisław.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zmianami), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania  w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w pok. nr 4.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu, dlatego na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) informuję, że postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, zostanie wydane do dnia 12 kwietnia 2019 roku. Informuję, że zgodnie z art. 37 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Art. 37 §2 k.p.a. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Art. 37 §3 k.p.a. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz www.ekoportal.pl i http://bazaoos.gdos.gov.pl.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up.  Piotr Rokicki