Raszków, dnia 31 stycznia 2019 roku

OŚ. 6220.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 31 stycznia 2019 roku, na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowego DROGBUD - Szablewski Sp. J., ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr ewid. 172/2, położonej w Przybysławicach, Gmina Raszków.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl; www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do 16oo.
 

 

 

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
   
(-) z up. Piotr Rokicki