Raszków, dnia 09 maja 2019 roku

OŚ. 6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2019 roku wydane zostało Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, OŚ.6220.1.2019, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław - Janków Zaleśny", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2 i nr 373 obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, nr 144, nr 192, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 obręb 0020 Sulisław, którego treść podaję poniżej.
Z uwagi na fakt, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,   można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. 4 z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w właściwym terytorialnie sołectwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków – www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami), zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl, www.ekopotrtal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home.

Raszków, dnia 09 maja 2019 roku

OŚ. 6220.1.2019

POSTANOWIENIE
o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
                                  

Na podstawie art. 63 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Ssanitarnego w Poznaniu oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, uwzględniając zawarte w opiniach wskazania,

postanawiam

1. Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław - Janków Zaleśny", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2 i nr 373 obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, nr 144, nr 192, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 obręb 0020 Sulisław, w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 11.02.2019r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 14.02.2019r.).
2. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
a) Podczas prac związanych z formowaniem koron drzew gałęzie usuwać w wymiarze do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.
b) Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe niżej wymienione zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
c) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
d) W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.
e) Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji  substancji ropopochodnych (sorbenty).
f) W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
g) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
h) Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.
i) Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
j) Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych  do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
k) Przed przystąpieniem do planowanych robót uzyskać stosowne zgody wodnoprawne - zgłoszenie wykonania robót budowlanych związanych z przebudową lub odbudową urządzeń odwadniających,  zlokalizowanych w pasie drogowym oraz pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (usługi wodne).   

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 11.02.2019r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 14.02.2019r.) zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław-Janków Zaleśny", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2 i nr 373 obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, nr 144, nr 192, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 obręb 0020 Sulisław. 
Na podstawie złożonych dokumentów ustalono, że planowana inwestycja zgodnie z §3, ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami), pismem z dnia 08 marca 2019 roku, znak sprawy OŚ.6220.1.2019, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, który zgodnie z właściwością organu przesłał pismo do rozpatrzenia Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 28.03.2019 roku (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą epuapu w dniu 28.03.2019 roku), znak sprawy WOO-IV.4220.311.2019.KL.1, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław -Janków Zaleśny, na terenie działek o nr ewidencyjnych 189/2 i 373 obręb Janków Zaleśny, oraz 20, 144, 192, 9, 10, 11, 12, 13, obręb Sulisław, gmina Raszków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego warunku:
1. Podczas prac związanych z formowaniem koron drzew gałęzie usuwać w wymiarze do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, opinią sanitarną z dnia 03.04.2019 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 05.04.2019 roku) znak sprawy DN-NS.9011.331.2019, stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław - Janków Zaleśny, którego inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, opinią z dnia 10.04.2019 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.04.2019 roku), znak sprawy WR.RZŚ.435.376.2019.NR wyraził, że dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi nr 4332P Łąkociny - Janków Zaleśny na odcinku Sulisław - Janków Zaleśny, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 189/2, 373, obręb 0007 Janków Zaleśny oraz działkach ewidencyjnych nr 20, 144, 192, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 0020 Sulisław nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:
1. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe niżej wymienione zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
3. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.
4. Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji  substancji ropopochodnych (sorbenty).
5. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
6. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
7. Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.
8. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
9. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych  do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
10.Przed przystąpieniem do planowanych robót uzyskać stosowne zgody wodnoprawne - zgłoszenie wykonania robót budowlanych związanych z przebudową lub odbudową urządzeń odwadniających  zlokalizowanych w pasie drogowym oraz pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (usługi wodne).   
Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie  będzie polegać na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4332P Łąkociny – Janków Zaleśny, na odcinku Sulisław – Janków Zaleśny, na terenie działek o numerach ewid.: 189/2 i 373 obręb Janków Zaleśny oraz 20, 144, 192, 9, 10, 11, 12, 13 obręb Sulisław w gminie Raszków. Droga powiatowa nr 4332P na odcinku objętym opracowaniem (posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości 4,90 – 6,20 m, szerokość w liniach rozgraniczenia wynosi od 9,8 m do 19,7 m. Na odcinku od km 1 + 408,00 do km 1 + 630,50 droga posiada przekrój pół uliczny z chodnikiem z kostki brukowej betonowej zlokalizowanym po prawej stronie jezdni oddzielonym od niej krawężnikiem betonowym. Na tym odcinku przewiduje się pozostawienie istniejącego chodnika. Na pozostałym odcinku, tj. od km 0 + 000,00 do km 1+ 408,00 droga posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami przydrożnymi, które znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają gruntownej renowacji. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia  w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje m.in.: poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m, przebudowę skrzyżowań oraz odtworzenie i przebudowę rowów przydrożnych. Droga powiatowa nr 4332P posiada klasę Z i kategorię ruchu KR2. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia  podano, że dla analizowanego odcinka drogi wykonana została prognoza ruchu z podziałem na kategorie pojazdów na rok 2019 oraz rok 2029. Średni dobowy ruch pojazdów dla roku 2019 r. określono na 919 pojazdów/dobę, natomiast średni dobowy ruch pojazdów dla roku 2029 r. określono na 1116 pojazdów/dobę. 
W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny wymagające ochrony akustycznej wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ogólnodostępnych zdjęć lotniczych wykazała, że tereny przyległe do drogi powiatowej nr 4332P stanowią głównie tereny rolne oraz zabudowę typu wiejskiego, tj. zabudowę mieszkaniową wraz z budynkami gospodarczymi zlokalizowaną w sąsiedztwie pasa drogowego. W przedstawionej analizie akustycznej wyznaczono również tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z uwagi na charakter połączenia drogowego po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wzrostu liczby pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. Uwzględniając powyższe, w szczególności przedstawione natężenie ruchu pojazdów oraz klasę i kategorię drogi, a także wyniki przedłożonej analizy akustycznej należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Ponadto w ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni co wpłynie również na polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. Analiza złożonej dokumentacji wykazała, że wystąpi powiązanie planowanego przedsięwzięcia z innymi drogami szczególnie w rejonie skrzyżowań. Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres planowanych prac, lokalizację skrzyżowań oraz wskazane natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f wyżej cytowanej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze oraz ponadnormatywnego oddziaływania tych przedsięwzięć.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że pojazdy poruszające się po analizowanym odcinku drogi powiatowej mają stały wpływ na stan powietrza na przedmiotowym obszarze. Mając na uwadze fakt, iż analizowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego układu drogowego, emisja z niego ma już udział w tle zanieczyszczeń, niezależnie od podjęcia lub nie podjęcia przedmiotowej inwestycji. Ze względu na kategorię drogi oraz szacowany ruch pojazdów na analizowanym odcinku, przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać z pomijalne.
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz.138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.
Planowane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany – dwutlenek węgla emitowany w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót.  Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych.
Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót ziemnych i układaniem warstw nawierzchni drogi. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano, że odpady powstałe na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie planowanego przedsięwzięcia w pojemnikach lub kontenerach, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanym nawierzchniom. Wody opadowe odprowadzane będą za pośrednictwem ścieków otwartych, wpustów deszczowych rozmieszczonych w punktach odbioru wody poprzez system przykanalików lub bezpośrednio do rowów przydrożnych, które zostaną poddane gruntownej renowacji lub przebudowie. Na odcinku o przekroju ulicznym w km  1 + 464,50 – 1 + 630,50 odwodnienie zostanie zapewnione poprzez wpusty deszczowe do istniejącego systemu odwodnienia poprzez przykanaliki. Na odcinku o przekroju półulicznym w km 0 + 000,00 – 1 + 465,50 po stronie jezdni ograniczonej krawężnikiem odwodnienie zostanie zapewnione poprzez wpusty deszczowe do rowu przydrożnego lewostronnego (km 0 + 000,00 – 1 + 408,00), i istniejącego kanału deszczowego (km 1+ 408,00 – 1 + 465,50). Prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą wiązały się z poborem wód podziemnych i obniżaniem zwierciadła wód gruntowych.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na obszarach wodno – błotnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior i terenów leśnych. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Trasa drogi przebiega poza terenami o dużej gęstości zaludnienia, w śladzie istniejącej drogi. Na podstawie przedstawionych danych nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarach Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB30007 i specjalnym obszarze ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz na obszarze chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy”, który nie ma obowiązujących zakazów. Przedsięwzięcie nie będzie związane z wycinką drzew. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia, jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia będzie związana z formowaniem koron drzew, należy mieć na względzie zapisy art. 87 a pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody, które dopuszczają usunięcie gałęzi w wymiarze do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planami zadań ochronnych ustanowionymi: Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz.2113), zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4775), zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz.8496), dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7255), zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.4444) dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w śladzie istniejącej drogi, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszym postanowieniu warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na powyższe, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rodzaj skalę planowanego przedsięwzięcia a także brak transgranicznego oddziaływania stwierdzam, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne


Otrzymują:
1. Inwestor
2. Strony postępowania wg. art. 49 ustawy k.p.a.
3. A/a

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up. Piotr Rokicki