Raszków, dnia 16 grudnia 2021 roku

OŚ.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5285P Raszków - Głogowa na odcinku długości ok. 2000m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych:
- jednostka ewidencyjna gmina Raszków, obręb ew. Głogowa działki nr 61 i nr 193,
- jednostka ewidencyjna miasto Raszków, obręb ewid.  Raszków, działki nr 30/1 i nr 30/2 o wydaniu opinii o wydaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 29 września 2021r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 01.10.2021 roku), znak sprawy: PO.ZZŚ.2.435.315.2021.JS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  z dnia 07 grudnia 2021 roku  (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 09.12.2021 roku), znak sprawy: WOO-II.4220.323.2021.ZP.5, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 01.10.2021 roku  (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 01.10.2021 roku) dla przedsięwzięcia.
 Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) Jacek Bartczak

 Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5)  podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.