Raszków, dnia 31.01.2022 roku

OŚ. 6220.4.2021


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 2373)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 26 stycznia 2022 roku, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, celem przeniesienia obecnej obsady bydła opasowego wynoszącej 80,8 DJP przy jednoczesnym zwiększeniu bydła o 55,5 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie obręb ewid. Ligota gm. Raszków, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Raszków, dnia 26 stycznia 2022 roku

OŚ.6220.4.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), a także  3 ust. 1 pkt. 104 lit. a tiret pierwszy, podwójny tiret pierwszy oraz tiret drugi  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, celem przeniesienia obecnej obsady bydła opasowego wynoszącej 80,8 DJP przy jednoczesnym zwiększeniu bydła o 55,5 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie obręb ewid. Ligota gm. Raszków

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, celem przeniesienia obecnej obsady bydła opasowego wynoszącej 80,8 DJP przy jednoczesnym zwiększeniu bydła o 55,5 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie obręb ewid. Ligota gm. Raszków.
2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami):
• zaprojektować budynek obory nr 1 o powierzchni zabudowy do 630 m2, w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce, wyposażony w 2 kojce hodowlane i utrzymywać w nim 22 buhaje, 95 opasów do 2 lat, to jest 125,8 DJP;
• w budynku obory – cielętnika po rozbudowie utrzymywać 70 cieląt, to jest 10, 5 DJP;
• łącznie na terenie gospodarstwa po rozbudowie utrzymywać maksymalnie do 136,3 DJP bydła;
• po rozbudowie jeden z budynków inwentarskich przeznaczyć na magazyn płodów rolnych;
• obornik wywozić bezpośrednio na pola, bez magazynowania go na terenie gospodarstwa, poza budynkami inwentarskimi;
• obornik zagospodarowywać jako nawozy naturalne na własnych gruntach rolnych oraz przekazywać innym podmiotom, na podstawie przepisów szczegółowych;
• pomieszczenia inwentarskie czyścić wyłącznie metodą „ na sucho’’, bez użycia środków myjących i generowania ścieków z tego procesu;
• w przypadku prowadzenia dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, procesy prowadzić bez generowania ścieków;
• stosować fazowy system żywienia, dostosowany do wieku oraz stanu fizjologicznego bydła;
• zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w budynku obory, na szczelnym, utwardzonym podłożu i przekazywać podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi;
• nie ogrzewać budynków inwentarskich;
• na terenie budynków inwentarskich stosować preparaty ograniczające emisję odorów;
• w budynkach inwentarskich utrzymywać odpowiednią temperaturę oraz wilgotność;
• ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dnia, to jest w godzinach 06.00 do 22.00;
• budynek obory wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej, bez użycia wentylatorów mechanicznych;
• wodę na potrzeby gospodarstwa pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
• wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny należące do inwestora;
• wytworzony w gospodarstwie obornik gromadzić na szczelnej posadzce, na stanowiskach w budynkach inwentarskich umożliwiających przechowywanie przez okres 5 miesięcy;
• powstałe na terenie gospodarstwa nawozy naturalne zagospodarowywać na własnych gruntach rolnych oraz przekazywać innym podmiotom na podstawie stosownych umów;
• padłe sztuki przechowywać w specjalistycznej komorze do momentu odbioru przez uprawnioną firmę;
• do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
• teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
• zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniu 08 czerwca 2021 roku, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, celem przeniesienia obecnej obsady bydła opasowego wynoszącej 80,8 DJP przy jednoczesnym zwiększeniu bydła o 55,5 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie obręb ewid. Ligota gm. Raszków. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w 3 ust. 1 pkt. 104 lit. a tiret pierwszy, podwójny tiret pierwszy oraz tiret drugi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.  2373), pismem z dnia 30 czerwca 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.4.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 12.07.2021r. (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 12.07.2021r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.34.2021 wyraził,  że dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia19.07.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 19.07.2021 roku), znak sprawy WOO-IV.4220.1081.2021.DG.1 wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 125,8 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie 136/3 DJP, na działkach nr 374 i 375, obręb Ligota, gmina Raszków, nie ma potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wskazuje na konieczność uwzględnienia w decyji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. zaprojektować budynek obory nr 1 o powierzchni zabudowy do 630 m2, w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce, wyposażony w 2 kojce hodowlane i utrzymywać w nim 22 buhaje, 95 opasów do 2 lat, to jest 125,8 DJP;
2. w budynku obory – cielętnika po rozbudowie utrzymywać 70 cieląt, to jest 10, 5 DJP.
3. Łącznie na terenie gospodarstwa po rozbudowie utrzymywać maksymalnie do 136,3 DJP bydła;
4. po rozbudowie jeden z budynków inwentarskich przeznaczyć na magazyn płodów rolnych;
5. obornik wywozić bezpośrednio na pola, bez magazynowania go na terenie gospodarstwa, poza budynkami inwentarskimi;
6. obornik zagospodarowywać jako nawozy naturalne na własnych gruntach rolnych oraz przekazywać innym podmiotom, na podstawie przepisów szczegółowych;
7. pomieszczenia inwentarskie czyścić wyłącznie metodą „ na sucho’’, bez użycia środków myjących i generowania ścieków z tego procesu;
8. w przypadku prowadzenia dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, procesy prowadzić bez generowania ścieków;
9. stosować fazowy system żywienia, dostosowany do wieku oraz stanu fizjologicznego bydła;
10. zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w budynku obory, na szczelnym, utwardzonym podłożu i przekazywać podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi;
11. nie ogrzewać budynków inwentarskich;
12. na terenie budynków inwentarskich stosować preparaty ograniczające emisję odorów;
13. w budynkach inwentarskich utrzymywać odpowiednią temperaturę oraz wilgotność;
14. ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dnia, to jest w godzinach 06.00 do 22.00;
15. budynek obory wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej, bez użycia wentylatorów mechanicznych;

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 19 lipca 2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniu 21.07.2021r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.227.2021.AN, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. na terenie gospodarstwa utrzymywać maksymalnie 136/3 DJP zwierząt;
2. wodę na potrzeby gospodarstwa pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
3. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny należące do inwestora;
4. wytworzony w gospodarstwie obornik gromadzić na szczelnej posadzce, na stanowiskach w budynkach inwentarskich umożliwiających przechowywanie przez okres 5 miesięcy;
5. powstałe na terenie gospodarstwa nawozy naturalne zagospodarowywać na własnych gruntach rolnych oraz przekazywać innym podmiotom na podstawie stosownych umów;
6. padłe sztuki przechowywać w specjalistycznej komorze do momentu odbioru przez uprawnioną firmę;
7. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
8. teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
9. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązana z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacja przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
dnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. a, oraz pkt 3 lit. c, ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 125,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą , na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie 136,3 DJP, na działkach nr 374 i 375, obręb Ligota, gmina Raszków. Na terenie przedsięwzięcia znajdują się: budynek mieszkalny około 117 m2, wiata o powierzchni 43 m2, budynek inwentarski o powierzchni ok. 185 m2, budynek inwentarski o powierzchni ok. 167 m2 oraz garaż o powierzchni ok. 115 m2. Obecnie na terenie gospodarstwa, w 2 budynkach inwentarskich prowadzony jest chów bydła o obsadzie 80,8 DJP, to jest: 12 opasów o wadze do 800 kg, 64 opasy w wieku do 2 lat. W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca przewiduje budowę nowego budynku inwentarskiego, przeniesienie obecnej obsady znajdującej się w 2 budynkach inwentarskich do nowej obory oraz przeznaczenie jednego z budynków inwentarskim na magazyn płodów rolnych, natomiast drugiego budynku na cielętnik. Po realizacji przedsięwzięcia w nowej oborze utrzymywane będą: 22 buhaje, 95 opasów do 2 lat, to jest 125,8 DJP. W istniejącej oborze utrzymywanych będzie 70 cieląt, to jest 10,5 DJP. Łącznie na terenie gospodarstwa utrzymywane będzie bydło o obsadzie do 136,3 DJP, i dla tej liczby i tego rodzaju zwierząt dokonano analizy oddziaływania na środowisko. Zadawane pasze będą paszami objętościowymi (gospodarskimi) i paszami treściwymi, po zmieszaniu z paszami podstawowymi. Paszami tymi będą rośliny, trawy, świeże zielonki. Zwierzęta zaopatrywane są i będą w wodę poprzez poidła miskowe. Poidła miskowe zostaną umieszczone w pobliżu obszaru paszowego.
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że na terenie gospodarstwa prowadzony jest i będzie odchów bydła mięsnego, polegający na uzyskaniu wagi 500 kg i 800 kg w zależności od wieku bydła. W przypadku opasów do 2 lat to waga do 500 kg, natomiast w przypadku buhajów, to waga do 800 kg. Po wymaganym czasie zwierzęta sprzedawane są na ubój. Projektowany budynek zostanie wykonany jako budynek półotwarty z dachem dwuspadowym. Budynek będzie miał do 630 m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo po każdej ze stron po długości, zostaną wykonane wybieg tzw. okólniki o wymiarach 2,5 m x 42m. Na wybiegach nie będzie znajdować się ściółka, będą one wyścielone piaskiem dla bydła o powierzchni 210m każdy. W budynku cielętnika Wnioskodawca przewiduje chów cieląt o wadze powyżej 220 kg, ale nie więcej niż do 300 kg. W budynku wydzielono korytarz paszowy oraz po dwa obszary wypoczynkowe o powierzchni 60,12 m2 każdy. Na podstawie powyższych informacji stwierdzono, że wymiary powierzchni hodowlanej, na której będą utrzymywane zwierzęta w przedmiotowym gospodarstwie będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 1966) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r., Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).
Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017r, w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) cały region wodny Warty oraz cały region wodny Środkowej Odry zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Ponadto zgodnie z art.,104 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624, z późn. zm.) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Na podstawie art. 107 ustawy Prawo wodne wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane są stosować zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia ’’Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’’ (Dz. U. poz. 243). Tak więc, przechowywanie nawozów naturalnych i nawożenie gruntów musi być zgodne z zasadami, które są w tym Programie określone.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że zwierzęta utrzymywane są i będą w systemie głębokiej ściółki. Obornik magazynowany będzie przez okres 6 miesięcy w budynkach inwentarskich. Po wymaganym czasie, przeznaczony będzie do nawożenia areałów upraw polowych. Na terenie gospodarstwa, nie znajduje się płyta obornikowa i nie planuje się budowy płyty. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że Wnioskodawca jest w posiadaniu ok. 30 ha. W celu zagospodarowania całej ilości wyprodukowanego w gospodarstwie nawozu z zapewnieniem dawki nie większej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Wnioskodawca przewiduje konieczność przekazywania części nawozów okolicznym rolnikom. Planowane rozwiązania w zakresie przechowywania i gospodarowania powstającymi na terenie gospodarstwa nawozami naturalnymi znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej opcji.
Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Ścieki bytowe są i będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia jednoznacznie wskazano, że budynki nie będą myte ani też dezynfekowane. W decyzji wpisano jako warunek, aby w przypadku prowadzenia czyszczenia, czynności te wykonywać metodą „ na sucho ”, bez użycia środków myjących i generowania ścieków z tego procesu, a dezynfekcje pomieszczeń inwentarskich, prowadzić bez generowania ścieków z tego procesu, to jest np. za pomocą preparatów biodegradowalnych, metodą białkowania, bądź gorącej pary wodnej, co zapewni minimalizację wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo po terenie działki, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.
Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, w k.i.p wskazano, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodach: 02 01 81*, 16 02 13*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16. Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wytworzone na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach i odbierane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w budynku obory, będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt, do czasu przekazania upoważnionym podmiotom do przetwarzania, na co wskazano w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi i sztukami padłymi oraz planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne w rejonie zainwestowania.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś w oparciu o zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno – błotnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior oraz strefach ochronnych ujęć wody. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wód podziemnych znajduję się w odległości około 1,27 km w linii prostej na północny – zachód od terenu przewidzianego do zainwestowania. Z dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Obora nie będzie zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, poza terenami o dużej gęstości zaludnienia. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w opinii warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że obiekty inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane. Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w szczególności substancji zapachowo – czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy chowu zwierząt. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się okresowo po terenie gospodarstwa: samochody ciężarowe dowożące paszę, pojazdy transportujące zwierzęta, ścieki oraz pojazdy wywożące nawozy naturalne. Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalnie niskie. Z uwagi na założenia przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w celu ograniczenia emisji substancji odoroczynnych z terenu inwestycji, w niniejszej opinii zobowiązano Wnioskodawcę, aby w budynku działał sprawny system wentylacji, który pozwoli na utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności, jak również, aby nie ogrzewać budynku inwentarskiego. Ponadto zobowiązano Wnioskodawcę do stosowania preparatów ograniczających emisję odorów na terenie obiektu inwentarskiego. Mając na względzie lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia, a także przyjęte rozwiązania w zakresie przechowywania gnojowicy, a także planowane działania ograniczające emisję substancji odorowych, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane zostanie w otoczeniu gruntów użytkowych rolniczo oraz zabudowy zagrodowej. Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy zagrodowej znajdujące się w odległości ok. 40 m od miejsca, w którym zlokalizowana będzie obora. Obora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, to jest w godzinach 06.00 do 22.00, co wpisano jako warunek do niniejszejdecyzji. Ze względu na małe i czasowe natężenie ruchu pojazdów po terenie gospodarstwa, emisję hałasu w wyniku pracy silników do środowiska uznano za pomijanie niską. Przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania dotyczące rozwiązań w zakresie systemu wentylacji oraz ruchu pojazdów wyłącznie w porze dnia znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania, a także przedłożone dokumenty można stwierdzić, że eksploatacja planowanego gospodarstwa nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112).
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że gospodarstwo nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018r. (Dz. U. poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w trakcie jego eksploatacji będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Z uwagi na stosowanie odpowiedniej wentylacji, utrzymywanie czystości w budynku inwentarskim, przechowywanie obornika wewnątrz budynku oraz stosowanie preparatów ograniczających emisje substancji odorowych należy uznać, że planowane zabiegi ograniczą emisję substancji do powietrza, a tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały i sprawnie działające systemy wentylacji ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, w szczególności ukierunkowane na ograniczenie emisji substancji do powietrza wpłyną na mitygację zmian klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalny charakter oraz lokalizację na terenie rolniczym, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduję się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami, poza obiektami należącymi do Wnioskodawcy, ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy, dla którego nie ma obowiązujących zakazów, a także na terenie specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Przedsięwzięcie znajduję się poza terenami wdrażania działań ochronnych na obszarach Natura 2000 i nie jest sprzeczne z planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w miejscu przekształconym antropogenicznie, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych, a także brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduję się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcia nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku. Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr   374 i 375, położone w miejscowości Ligota - Gmina i Miasto Raszków, w części znajdują się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego  o symbolu jednostki bilansowej 3.9 MR,MN oraz w części znajdują się w terenach stanowiących obszary rolne o symbolu jednostki bilansowej RP.
Według §8 ust. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ww. uchwały jeśli zapis przeznaczenia (symbol towarzyszący numerom terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) zawiera kilka oznaczeń oddzielonych przecinkiem „ , ”, to funkcja wymieniona na pierwszym miejscu jest przeznaczeniem podstawowym, pozostałe funkcje wymienione po przecinku są przeznaczeniami uzupełniającymi. Jeśli ustalenia szczegółowe określają przeznaczenia podstawowe, to powinno być ono realizowane na powierzchni większej niż 50% powierzchni terenu. Na terenie mogą być również ustalone przeznaczenia uzupełniające, związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, a nie wymienione w ustaleniach szczegółowych. Funkcje uzupełniające mogą być realizowane na powierzchni mniejszej niż 50% powierzchni terenu. Na terenach o określonej funkcji podstawowej dopuszcza się pozostawienie funkcji istniejących lub wprowadzenie nowej nie powodującej uciążliwości w stosunku do funkcji podstawowej – przeznaczenie dopuszczalne. Funkcje dopuszczalne mogą być ustalone na powierzchni mniejszej niż 25% powierzchni terenu. Ustalenia funkcjonalne dla terenów zawarte są w zapisie ustaleń szczegółowych tekstu planu. Wykaz funkcji uzupełniających i dopuszczalnych związanych z funkcją podstawową zawiera załącznik nr 1b: legenda – funkcje terenów.
Zgodnie z załącznikiem 1b – funkcje terenów do przedmiotowej uchwały w ramach oznaczenia funkcji:
- MR jako przeznaczenie podstawowe o powierzchni powyżej 50% przeznaczenia przewiduje się zabudowę zagrodową w tym mieszkalnictwo, jako przeznaczenie uzupełniające o powierzchni poniżej 50% przeznaczenia przewiduje się obiekty i urządzenia do produkcji rolnej i hodowli oraz jako przeznaczenie dopuszczalne o powierzchni poniżej 25% przeznaczenia przewiduje się usługi związane z produkcją rolną.
- RP jako przeznaczenie podstawowe o powierzchni powyżej 50% przeznaczenia przewiduje się pola, intensywną produkcję rolną, jako przeznaczenie uzupełniające o powierzchni poniżej 50% przeznaczenia przewiduje się tereny pod sady, uprawy ogrodnicze, jako przeznaczenie dopuszczalne o powierzchni poniżej 25% przeznaczenia przewiduje się urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną i ogrodniczą.
Według §19, pkt. 1, lit. e, wyżej wymienionej uchwały na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych MR można lokalizować działalność gospodarczą związaną z rolnictwem.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, że nie ma potrzeby  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

 

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia


Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak


Załącznik do decyzji z dnia 26.01.2022 roku
znak sprawy OŚ.6220.4.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie, realizowane na terenie istniejącego gospodarstwa będzie polegało na odchowie bydła mięsnego, polegający na uzyskaniu wagi 500 kg i 800 kg w zależności od wieku bydła. W przypadku opasów do 2 lat to waga do 500 kg, natomiast w przypadku buhajów, to waga do 800 kg. Po wymaganym czasie zwierzęta sprzedawane są na ubój. Projektowany budynek zostanie wykonany jako budynek półotwarty z dachem dwuspadowym. Budynek będzie miał do 630 m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo po każdej ze stron po długości, zostaną wykonane wybieg tzw. okólniki o wymiarach 2,5 m x 42m. Na wybiegach nie będzie znajdować się ściółka, będą one wyścielone piaskiem dla bydła o powierzchni 210m każdy. W budynku cielętnika Wnioskodawca przewiduje chów cieląt o wadze powyżej 220 kg, ale nie więcej niż do 300 kg. W budynku wydzielono korytarz paszowy oraz po dwa obszary wypoczynkowe o powierzchni 60,12 m2 każdy. Na podstawie powyższych informacji stwierdzono, że wymiary powierzchni hodowlanej, na której będą utrzymywane zwierzęta w przedmiotowym gospodarstwie będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 1966) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r., Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).
Zwierzęta utrzymywane są i będą w systemie głębokiej ściółki. Obornik magazynowany będzie przez okres 6 miesięcy w budynkach inwentarskich. Po wymaganym czasie, przeznaczony będzie do nawożenia areałów upraw polowych. Na terenie gospodarstwa, nie znajduje się płyta obornikowa i nie planuje się budowy płyty. W celu zagospodarowania całej ilości wyprodukowanego w gospodarstwie nawozu z zapewnieniem dawki nie większej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Wnioskodawca przewiduje konieczność przekazywania części nawozów okolicznym rolnikom.
Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Ścieki bytowe są i będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków. Budynki nie będą myte ani też dezynfekowane. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo po terenie działki, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodach: 02 01 81*, 16 02 13*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16. Wytworzone na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach i odbierane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w budynku obory, będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt, do czasu przekazania upoważnionym podmiotom do przetwarzania
Obiekty inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane. Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w szczególności substancji zapachowo – czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy chowu zwierząt. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się okresowo po terenie gospodarstwa: samochody ciężarowe dowożące paszę, pojazdy transportujące zwierzęta, ścieki oraz pojazdy wywożące nawozy naturalne.
Obora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, to jest w godzinach 06.00 do 22.00.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku. Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr   374 i 375, położone w miejscowości Ligota - Gmina i Miasto Raszków, w części znajdują się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego  o symbolu jednostki bilansowej 3.9 MR,MN oraz w części znajdują się w terenach stanowiących obszary rolne o symbolu jednostki bilansowej RP.
Według §8 ust. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ww. uchwały jeśli zapis przeznaczenia (symbol towarzyszący numerom terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) zawiera kilka oznaczeń oddzielonych przecinkiem „ , ”, to funkcja wymieniona na pierwszym miejscu jest przeznaczeniem podstawowym, pozostałe funkcje wymienione po przecinku są przeznaczeniami uzupełniającymi. Jeśli ustalenia szczegółowe określają przeznaczenia podstawowe, to powinno być ono realizowane na powierzchni większej niż 50% powierzchni terenu. Na terenie mogą być również ustalone przeznaczenia uzupełniające, związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, a nie wymienione w ustaleniach szczegółowych. Funkcje uzupełniające mogą być realizowane na powierzchni mniejszej niż 50% powierzchni terenu. Na terenach o określonej funkcji podstawowej dopuszcza się pozostawienie funkcji istniejących lub wprowadzenie nowej nie powodującej uciążliwości w stosunku do funkcji podstawowej – przeznaczenie dopuszczalne. Funkcje dopuszczalne mogą być ustalone na powierzchni mniejszej niż 25% powierzchni terenu. Ustalenia funkcjonalne dla terenów zawarte są w zapisie ustaleń szczegółowych tekstu planu. Wykaz funkcji uzupełniających i dopuszczalnych związanych z funkcją podstawową zawiera załącznik nr 1b: legenda – funkcje terenów.
Zgodnie z załącznikiem 1b – funkcje terenów do przedmiotowej uchwały w ramach oznaczenia funkcji:
- MR jako przeznaczenie podstawowe o powierzchni powyżej 50% przeznaczenia przewiduje się zabudowę zagrodową w tym mieszkalnictwo, jako przeznaczenie uzupełniające o powierzchni poniżej 50% przeznaczenia przewiduje się obiekty i urządzenia do produkcji rolnej i hodowli oraz jako przeznaczenie dopuszczalne o powierzchni poniżej 25% przeznaczenia przewiduje się usługi związane z produkcją rolną.
- RP jako przeznaczenie podstawowe o powierzchni powyżej 50% przeznaczenia przewiduje się pola, intensywną produkcję rolną, jako przeznaczenie uzupełniające o powierzchni poniżej 50% przeznaczenia przewiduje się tereny pod sady, uprawy ogrodnicze, jako przeznaczenie dopuszczalne o powierzchni poniżej 25% przeznaczenia przewiduje się urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną i ogrodniczą.
Według §19, pkt. 1, lit. e, wyżej wymienionej uchwały na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonych MR można lokalizować działalność gospodarczą związaną z rolnictwem.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak