Raszków, dnia 10 grudnia 2021 roku

OŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 10 grudnia 2021 roku, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Raszków, dnia 10 grudnia 2021 roku

OŚ.6220.2.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami), a także  3 ust. 1 pkt. 73 i pkt. 89 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej.

2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami):

• Studnię eksploatować okresowo nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody Qhmax= 20 m3/h w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych;
• Pobór wody ze studni ograniczyć do wielkości nieprzekraczającej 30660 m3/rok;.
• Nawadnianie za pomocą deszczowni szpulowej wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 14,33 ha;
• Nie prowadzić nawadniania w okresie największego nasłonecznienia, tj. w godzinach południowych;
• ujęcie eksploatować:
- w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego na poziomie 30 660 m3/rok, a maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 20 m3/h,
- wyłączenie w okresie od 15 kwietnia do 15 września.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniu 27 kwietnia 2021 roku, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 73 i pkt 89 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.  247 ze zmianami), pismem z dnia 26 maja 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.2.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem z dnia 09.06.2021r. (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 09.06.2021r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.26.2021 poinformował, że nie jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 07 czerwca 2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniu 09.06.2021r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.186m.2021.JS, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. ujęcie eksploatować:
- w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego na poziomie 30 660 m3/ rok, a maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 20 m3/h;
- wyłączenie w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
2. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną z projektowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 14,5 ha;
3. nie prowadzić nawadniania w południe w porze największego nasłonecznienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 24.08.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 24.08.2021 roku), znak sprawy WOO-II.4220.199.2021.DZ.6 wyraził, że dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obr. Grudzielec oraz na melioracji - nawadnianie upraw za pomocą deszczowni szpulowej", realizowanego w m. Grudzielec, gm. Raszków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Studnię eksploatować okresowo nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody Qhmax= 20 m3/h w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych;
2. Pobór wody ze studni ograniczyć do wielkości nieprzekraczającej 30660 m3/rok;.
3. Nawadnianie za pomocą deszczowni szpulowej wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 14,33 ha;
4. Nie prowadzić nawadniania w okresie największego nasłonecznienia, tj. w godzinach południowych
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązana z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacja przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d, oraz lit. e ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych tj. studni głębinowej, na  działce o numerze ewidencyjnym 198/1 obręb Grudzielec oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji na działkach o numerach ewidencyjnych: 196, 197, 198/1, 198/2, 199/2, 22/1, 22/2 obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie. Planowana studnia zostanie wykonana w odwierconym w 2020 r. do głębokości 34 m otworze hydrogeologicznym, który w ramach niniejszego przedsięwzięcia zostanie wyposażony w pompę o wydajności 20 m3/h.
Na podstawię treści dokumentacji ustalono, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw należących do wnioskodawcy. Działkę, na której zaplanowano przedsięwzięcie, pokrywają grunty orne. Jak wynika z przedłożonych materiałów, dokumentacja hydrogeologiczna planowanego przedsięwzięcia zakłada, że maksymalny zasięg oddziaływania studni wyniesie 187,0 m, przy maksymalnym poborze godzinowym z ujęcia wynoszącym Q= 20 m3/h.
Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw o powierzchni 14,33 ha, które usytuowane są w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 196, 197, 198/1, 198/2, 199/2, 22/1, 22/2 obręb Grudzielec, gmina Raszków. Pobór maksymalny godzinowy określono na poziomie Qhmax= 20 m3/h. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nawadnianie będzie prowadzone sezonowo, od początku kwietnia do końca września, tj. przez 183 dni w roku, w okresie wegetacyjnym, za pomocą deszczowni. Roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie zatem 30 660 m3. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę oraz w zakresie powierzchni nawadnianej stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach określonych w niniejszej decyzji, jako gwarancja eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. Ponadto, w celu ograniczenia strat wody związanych z nadmiernym parowaniem w niniejszej opinii wskazano, aby nawadnianie upraw prowadzić poza okresami największego nasłonecznienia.
Zgodnie z treścią zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planuje się do eksploatacji utwory czwartorzędowe. Zgodnie z przedstawionym profilem otworu, studnia znajduję się na obszarze przykrytym warstwą czwartorzędowych glin, i piasków podścielonych neogeńskimi iłami. Jednocześnie wskazano, że w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma czynnych ujęć eksploatujących ten sam poziom wodonośny.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie. Analiza wykazała, że w zasięgu oddziaływania studni wyrażonym promieniem leja depresji R=187 m dla Qmaxh=20,0 m3/h nie znajdują się inni użytkownicy ujmujący ten sam poziom wodonośny i nie stwierdzono występowania stref ochronnych ujęć. Dokumentowany otwór leży poza obszarami zasobowymi innych ujęć wód podziemnych. Najbliższe ujęcie, wg danych Państwowego Instytutu Geologicznego, ujmujące również czwartorzędowe piętro wodonośne znajduję się w odległości 399,6 m na wschód od otworu dokumentowanego (numer CBDH 6210031). Jego zasoby eksploatacyjne ustalono w ilości: Qe= Qmaxh = 38,0 m3/h, przy depresji s = 6, 1 m i zasięgu leja depresji R = 199m. Należy zaznaczyć, że planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 30 660 m 3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia będzie relatywnie niewielki, wyniesie Qśr = 3,5 m 3/h. W celu ochrony dostępnych zasobów wód podziemnych nałożono warunek, aby nie pobierać ze studni więcej wody aniżeli deklarowane 30 660 m3/rok.
Biorąc pod uwagę planowaną maksymalną wydajność przedmiotowej studni na poziomie 20 m3/h i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, nie przewiduję się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art.63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.
Ze względu za skalę, rodzaj i charakter inwestycji (sezonowy pobór wody, uzależniony od warunków atmosferycznych) stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie  wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony wcześniej otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie wyposażony w szczelną zabudowę, co uniemożliwi migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.
Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduję się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.
Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacja inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.
Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone.  Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważniej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia:  trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią), nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 1km od miejsca realizacji przedsięwzięcia są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB00007 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002.  Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). Z analizy ortofotomapy wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują drzewa lub krzewy.
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduję się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 czerwca 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku, poz. 5067. W planie tym:
- działka nr 198/1, położona w miejscowości Grudzielec, przeznaczona jest pod istniejącą zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych o symbolu jednostki bilansowej G_RM_7;
- działki nr 198/2, nr 199/2, położone w miejscowości Grudzielec, w części przeznaczone są pod istniejącą zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych o symbolu jednostki bilansowej G_RM_7 oraz w części przeznaczone są pod tereny rolnicze G_R_6;
- działki nr 197, nr 196, położone w miejscowości Grudzielec, przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu jednostki bilansowej G_R_6;
- działki nr 22/1, nr 22/2, położone w miejscowości Grudzielec, przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu jednostki bilansowej G_R_2.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, że nie ma potrzeby  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.


W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:
1.  Strony postępowania wg. art. 49 KPA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy i Miasta  w Raszkowie jest Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta z siedzibą w Raszkowie,  Rynek 32,  63-440 Raszków.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 10.12.2021 roku
znak sprawy OŚ.6220.2.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych tj. studni głębinowej, na  działce o numerze ewidencyjnym 198/1 obręb Grudzielec oraz na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji na działkach o numerach ewidencyjnych: 196, 197, 198/1, 198/2, 199/2, 22/1, 22/2 obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie. Planowana studnia zostanie wykonana w odwierconym w 2020 r. do głębokości 34 m otworze hydrogeologicznym, który w ramach niniejszego przedsięwzięcia zostanie wyposażony w pompę o wydajności 20 m3/h.
Na podstawię treści dokumentacji ustalono, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw należących do wnioskodawcy. Działkę, na której zaplanowano przedsięwzięcie, pokrywają grunty orne. Dokumentacja hydrogeologiczna planowanego przedsięwzięcia zakłada, że maksymalny zasięg oddziaływania studni wyniesie 187,0 m, przy maksymalnym poborze godzinowym z ujęcia wynoszącym Q= 20 m3/h.
Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw o powierzchni 14,33 ha, które usytuowane są w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 196, 197, 198/1, 198/2, 199/2, 22/1, 22/2 obręb Grudzielec, gmina Raszków. Pobór maksymalny godzinowy określono na poziomie Qhmax= 20 m3/h. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nawadnianie będzie prowadzone sezonowo, od początku kwietnia do końca września, tj. przez 183 dni w roku, w okresie wegetacyjnym, za pomocą deszczowni. Roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie zatem 30 660 m3.
Planuje się do eksploatacji utwory czwartorzędowe. Zgodnie z przedstawionym profilem otworu, studnia znajduję się na obszarze przykrytym warstwą czwartorzędowych glin, i piasków podścielonych neogeńskimi iłami. Jednocześnie wskazano, że w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma czynnych ujęć eksploatujących ten sam poziom wodonośny.
Analiza oddziaływania przedmiotowej studni na inne studnie wykazała, że w zasięgu oddziaływania studni wyrażonym promieniem leja depresji R=187 m dla Qmaxh=20,0 m3/h nie znajdują się inni użytkownicy ujmujący ten sam poziom wodonośny i nie stwierdzono występowania stref ochronnych ujęć. Dokumentowany otwór leży poza obszarami zasobowymi innych ujęć wód podziemnych. Najbliższe ujęcie, wg danych Państwowego Instytutu Geologicznego, ujmujące również czwartorzędowe piętro wodonośne znajduję się w odległości 399,6 m na wschód od otworu dokumentowanego (numer CBDH 6210031). Jego zasoby eksploatacyjne ustalono w ilości: Qe= Qmaxh = 38,0 m3/h, przy depresji s = 6, 1 m i zasięgu leja depresji R = 199m. Planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone  roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 30 660 m3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia będzie relatywnie niewielki, wyniesie Qśr = 3,5 m 3/h.
Odwiercony wcześniej otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie wyposażony w szczelną zabudowę, co uniemożliwi migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.