Raszków, dnia 22 listopada 2021 roku

OŚ.6220.4.2021


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, celem przeniesienia obecnej obsady bydła opasowego wynoszącej 80,8 DJP przy jednoczesnym zwiększeniu bydła o 55,5 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie obręb ewid. Ligota gm. Raszków, o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków (tablica ogłoszeń) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/z up. Piotr Rokicki