Raszków, dnia 28 października 2021 roku

OŚ.6220.2.2021


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 198/1, obręb Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie oraz na melioracji polegającej na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej o wydaniu w dniu 07.06.2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oraz w dniu 24 sierpnia 2021 roku opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.4220.199.2021.DZ.6, którzy wskazali, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up.  Piotr Rokicki


Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.