Raszków, dnia 02 kwietnia 2021 roku

OŚ.6220.1.2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283),

zawiadamiam

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu - jednej studni głębinowej na działce nr 167/3 w miejscowości Grudzielec.
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania  w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, w pok. nr 8 w godzinach urzędowania.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w §3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839).
Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków https://raszkow.bip.net.pl/ w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostały również zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego ochronie zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna oraz www.ekoportal.pl i http://bazaoos.gdos.gov.pl.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up.  Piotr Rokicki