Raszków, dnia 15 listopada 2021 roku

OŚ. 6220.3.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 15 listopada 2021 roku, na wniosek firmy WEKO Polska Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków działającej przez pełnomocnika, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. decyzji zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opiniami i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Starosty Ostrowskiego oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80, 82 i 85 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami), a także § 3, ust. 1, pkt. 37, 54, 93 i 99  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku WEKO Polska Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków, działającego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie i przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie i jednocześnie:

I. Określam:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.
W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduję się rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego, dobudowę budynku magazynowego – chłodni, budowę budynku biurowo-socjalnego, budowę dróg, placów manewrowych, chodników oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
 - urządzenia konserwować zgodnie z zaleceniami producenta;
 - w rozbudowanym zakładzie zastosować instalację chłodniczą opartą na dwutlenku węgla;
 - odpad o kodzie 02 02 03 magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu;
 - prace w budynku produkcyjnym prowadzić wyłącznie przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 - w porze nocy, tj. od godz. 22:00 do 6:00, ograniczyć ruch pojazdów ciężarowych po terenie zakładu do części południowej. Nie prowadzić dostaw i odbioru towarów przy dokach położonych po północnej stronie zakładu;
 - w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty oddania obiektu do użytkowania wykonać  kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w tych samych punktach, dla których w raporcie wykonano wyznaczono poziom hałasu. Na podstawie uzyskanych wyników, w przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować rozwiązania techniczne, technologiczne bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków, Staroście Ostrowskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania;
- na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie należy przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
- w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia rozwiesić w odpowiednich siedliskach budki lęgowe dla ptaków: co najmniej 4 skrzynki lęgowe dla wróbla Passer domesticus i mazurka Passer montanus (typ A), co najmniej 3 skrzynki półotwarte dla kopciuszka Phoenicurus ochrorus (typ P), co najmniej 2 półki dla oknówki Delichon urbicum (każda na minimum trzy gniazda). Szczegółową lokalizację skrzynek, uwzględniającą dobre praktyki w tym zakresie, winien określić nadzór przyrodniczy;
- w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia, wykonać nasadzenia zastępcze drzew w liczbie co najmniej równej liczbie drzew usuwanych. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski, o prawidłowo uformowanych sadzonkach, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnacje i regularne podlewanie;
- na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić nadzór przyrodniczy, który powinien obejmować: kontrolę nad realizacją warunków niniejszego postanowienia, kontrole terenu przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac pod katem występowania gatunków chronionych, w szczególności drzew przewidzianych do usunięcia i budynków przeznaczonych do rozbiórki, identyfikację zagrożeń dla tych gatunków w wyniku realizacji planowanych prac oraz podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających tym zagrożeniom;
- oddziaływanie przedsięwzięcia nie powinno przekraczać standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- eksploatacja inwestycji nie może pogarszać warunków życia osób zamieszkujących w rejonie przedsięwzięcia szczególnie w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu;
- wszystkie czynności związane z produkcją należy prowadzić w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach;
- inwestycję należy realizować zgodnie z założeniami i zaleceniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w szczególności dotyczącymi źródeł emisji substancji do powietrza (ilość pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, brak źródeł emisji zorganizowanej - technologicznej) oraz źródeł emisji hałasu;
- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
- we wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu, w tym sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie celem zapobieżenia przepełnieniu tych zbiorników, okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;
- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu ujmowane będą w zakładową kanalizację deszczową do zbiornika ppoż., a następnie odprowadzane do ziemi, tj.: do rowu melioracji szczegółowych  R-J, znajdującego się na działce o nr ewid. 235, obręb Moszczanka; wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych) należy podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych; zagospodarowanie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy realizować na podstawie i zgodzie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w  dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
    W dokumentacji służącej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
 -  północne ściany budynku produkcyjnego wykonać jako ściany murowane, w technologii zapewniającej izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż 52 dB;
 - w budynku produkcyjnym zainstalować nie więcej niż 14 central wentylacyjnych z wyciągami i nawiewami umieszczonymi na dachu oraz na ścianach budynku, o poziomie mocy akustycznej wyciągów i nawiewów od 42,6 dB do maksymalnie 57,8 dB. Przy czym:
a) na północnej ścianie budynku produkcyjnego zainstalować maksymalnie jeden wyciąg o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 54,9 dB,
b) na północnej części połaci dachu budynku produkcyjnego zainstalować nie więcej niż 11 emitorów będących wyciągami i nawiewami central wentylacyjnych, o poziomie mocy akustycznej od 46 dB do 54 dB,
c) pozostałe wyciągi/nawiewy umieścić na południowej części dachu i na południowej ścianie budynku produkcyjnego;
- zainstalować nie więcej niż jeden wentylator dachowy komory transformatora, o poziomie  mocy akustycznej nie wyższym niż 61 dB;
- zainstalować nie więcej niż 2 skraplacze o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dB oraz nie więcej niż 4 chłodnice gazu, z czego dwie o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 82 dB i dwie o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 85 dB;
- skraplacze i chłodnice gazu umieścić po południowej stronie budynku produkcyjnego na stelażu posadowionym na poziomie terenu, w ten sposób, aby górna krawędź wentylatorów skraplacza znajdowała się na wysokości nie większej niż 1,35 m, a górna krawędź wentylatorów chłodnicy na wysokości nie większej niż 1,5 m;
- ścieki przemysłowe z mycia i dezynfekcji instalacji technologicznej odprowadzać do istniejącej oczyszczalni zakładowej;
- ścieki przemysłowe odprowadzane będą zakładową siecią kanalizacji do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych (zlokalizowanej na działce nr 238/1), skąd po oczyszczeniu odprowadzone będą do rowu melioracji szczegółowych R-J, zlokalizowanego na działce nr 235, obręb Moszczanka; zagospodarowanie i odprowadzenie ścieków przemysłowych należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
- zaopatrzenie w wodę na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia (na cele technologiczne oraz socjalno-bytowe) w zakładanej ilości 49 080,4 m3/rok, realizowane będą z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr  238/1, 238/2 obręb Moszczanka (źródło podstawowe) oraz z gminnej sieci wodociągowej (źródło rezerwowe); pobór wód z własnego ujęcia należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

II. Nie stwierdzam
1. Konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
   Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art. 135 ust. 1   ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
2. Konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz  postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art.  72 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami),
 
III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

WEKO Polska Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków, działającego przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 04.06.2020r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 05.06.2020r.), zwróciło się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 37, 54, 93 i 99 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z uwagi, że przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 37, 54, 93 i 99 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), dla których ocena oddziaływania może być wymagana zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt. 1, 2, 3 i 4  ww. ustawy o  udostępnianiu  informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, organ prowadzący postępowanie, pismem OŚ.6220.3.2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną ON-NS.9011.2.19.2020 z dnia 28.07.2020 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu przez skrzynkę ePUAP 28.07.2020 roku) wyraził, że dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił jego zakres.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 18 września 2020 roku, znak sprawy DSR-II-1.7030.1.42.2020, przekazał pismo do Starosty Ostrowskiego jako właściwego do rozpatrzenia sprawy wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Ostrowski opinią z dnia 21 października 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków za pomocą skrzynki ePUAP 22.10.2020r.), znak sprawy RPŚ.604.31.2020 wyraził, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią z  dnia 17 09.2020r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków  przez skrzynkę ePUAP 18.09.2020r.), znak sprawy PO.RZŚ.435.227m.2020.KS wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. na etapie realizacji przedsięwzięcia:
- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
- we wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu, w tym sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie celem zapobieżenia przepełnieniu tych zbiorników, okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;
2. na etapie realizacji przedsięwzięcia:
- zaopatrzenie w wodę na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia (na cele technologiczne oraz socjalno-bytowe) w zakładanej ilości 49 080,4 m3/rok, realizowane będą z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr  238/1, 238/2 obręb Moszczanka (źródło podstawowe) oraz z gminnej sieci wodociągowej (źródło rezerwowe); pobór wód z własnego ujęcia należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
-  ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie celem zapobieżenia przepełnieniu tych zbiorników, okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków;
- wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu ujmowane będą w zakładową kanalizację deszczową do zbiornika ppoż., a następnie odprowadzane do ziemi, tj.: do rowu melioracji szczegółowych  R-J, znajdującego się na działce o nr ewid. 235, obręb Moszczanka; wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych) należy podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych; zagospodarowanie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy realizować na podstawie i zgodzie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
- ścieki przemysłowe odprowadzane będą zakładową siecią kanalizacji do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych (zlokalizowanej na działce nr 238/1), skąd po oczyszczeniu odprowadzone będą do rowu melioracji szczegółowych R-J, zlokalizowanego na działce nr 235, obręb Moszczanka; zagospodarowanie i odprowadzenie ścieków przemysłowych należy realizować na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 09.10.2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków przez skrzynkę ePUAP 09.10.2020r.), znak sprawy WOO-IV.4220.1016.2020.JM.3, postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił jego zakres raportu.
Uwzględniając otrzymane ww. opinie oraz z uwagi na lokalizację, rodzaj, charakterystykę, skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, na podstawie z art. 63 ust. 1 i 4 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.3.2020, nałożył na inwestora WEKO Polska Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków, działającego przez pełnomocnika, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania w/w  przedsięwzięcia na środowisko.
Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków.
W związku z wydanym ww. postanowieniem z dnia 27 października  2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.3.2020, inwestor WEKO Polska Sp. z o.o., Moszczanka 96, 63-440 Raszków, działający przez pełnomocnika, wypełniając zobowiązanie nałożone w ww. postanowieniu w dniu 27 listopada 2020 roku, przedłożył w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków raport oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 08 grudnia 2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.3.2020, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starosty Ostrowskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o uzgodnienie a Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o wydanie opinii, dotyczących realizacji ww. przedsięwzięcia. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 30.12.2020 roku, znak sprawy PO.RZŚ.435.277m.2020.KS poinformował, że w opinii znak sprawy PO.RZŚ.435.277m.2020.KŚ z dnia 17.09.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, więc Wody Polskie nie uczestniczą w kolejnym etapie procedury - związanej z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia po wykonaniu raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 11.02.2021r. (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP w dniu 11.02.2021r.), znak sprawy ON-NS.9011.3.3.2020zaopiniował realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z następującymi warunkami:
- oddziaływanie przedsięwzięcia nie powinno przekraczać standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- eksploatacja inwestycji nie może pogarszać warunków życia osób zamieszkujących w rejonie przedsięwzięcia szczególnie w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu;
- wszystkie czynności związane z produkcją należy prowadzić w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach;
- inwestycję należy realizować zgodnie z założeniami i zaleceniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w szczególności dotyczącymi źródeł emisji substancji do powietrza (ilość pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, brak źródeł emisji zorganizowanej - technologicznej) oraz źródeł emisji hałasu;
Starosta Ostrowski Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 roku (data wpływu za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP 01.02.2021r.), znak sprawy RPŚ.604.34.2020, postanowił zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie Zakładu WEKO polska Sp. z o.o. na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 238/1, 238/2, położonych w miejscowości Moszczanka, gmina Raszków.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 września 2021r. (data wpływu do tutejszego Urzędu za pośrednictwem skrzynki elektronicznej ePUAP 28.09.2021r.), znak sprawy WOO-I.4221.270.2020.IJ.10, uzgodnił w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach nr ewid. 238/1 i 238/2, obręb Moszczanka, gmina Raszków i określił następujące warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:
1. Północne ściany budynku produkcyjnego wykonać jako ściany murowane, w technologii zapewniającej izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż 52 dB.
2. W budynku produkcyjnym zainstalować nie więcej niż 14 central wentylacyjnych z wyciągami i nawiewami umieszczonymi na dachu oraz na ścianach budynku, o poziomie mocy akustycznej wyciągów i nawiewów od 42,6 dB do maksymalnie 57,8 dB. Przy czym:
a) na północnej ścianie budynku produkcyjnego zainstalować maksymalnie jeden wyciąg poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 54,9 dB,
b) na północnej części połaci dachu budynku produkcyjnego zainstalować nie więcej niż 11 emitorów będących wyciągami i nawiewami central wentylacyjnych, o poziomie mocy akustycznej od 46 dB do 54 dB,
c) pozostałe wyciągi/nawiewy umieścić na południowej części dachu i na południowej ścianie budynku produkcyjnego.
3. Zainstalować nie więcej niż jeden wentylator dachowy komory transformatora, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 61 dB.
4. Zainstalować nie więcej niż 2 skraplacze o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dB oraz nie więcej niż 4 chłodnice gazu, z czego dwie o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 82 dB i dwie o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 85 dB.
5. Skraplacze i chłodnice gazu umieścić po południowej stronie budynku produkcyjnego na stelażu posadowionym na poziomie terenu, w ten sposób, aby górna krawędź wentylatorów skraplacza znajdowała się na wysokości nie większej niż 1,35 m, a górna krawędź wentylatorów chłodnicy na wysokości nie większej niż 1,5 m.
6. Urządzenia konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. W rozbudowanym zakładzie zastosować instalację chłodniczą opartą na dwutlenku węgla.
8. Odpad o kodzie 02 02 03 magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu.
9. Ścieki przemysłowe z mycia i dezynfekcji instalacji technologicznej odprowadzać do istniejącej oczyszczalni zakładowej.
10. Prace w budynku produkcyjnym prowadzić wyłącznie przy zamkniętych drzwiach i oknach.
11. W porze nocy, tj. od godz. 22:00 do 6:00, ograniczyć ruch pojazdów ciężarowych po terenie zakładu do części południowej. Nie prowadzić dostaw i odbioru towarów przy dokach położonych po północnej stronie zakładu.
12. W terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty oddania obiektu do użytkowania wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczna, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w tych samych punktach, dla których w raporcie wykonano wyznaczono poziom hałasu. Na podstawie uzyskanych wyników, w przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować rozwiązania techniczne, technologiczne bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków, Staroście Ostrowskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.
13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie należy przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
14. W obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia rozwiesić w odpowiednich siedliskach budki lęgowe dla ptaków: co najmniej 4 skrzynki lęgowe dla wróbla Passer domesticus i mazurka Passer montanus (typ A), co najmniej 3 skrzynki półotwarte dla kopciuszka Phoenicurus ochrorus (typ P), co najmniej 2 półki dla oknówki Delichon urbicum (każda na minimum trzy gniazda). Szczegółowa lokalizacje skrzynek, uwzględniającą dobre praktyki w tym zakresie, winien określić nadzór przyrodniczy.
15. W obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia, wykonać nasadzenia zastępcze drzew w liczbie co najmniej równej liczbie drzew usuwanych. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski, o prawidłowo uformowanych sadzonkach, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej drzew rodzimych gatunków liściastych. Zapewnić im pielęgnacje i regularne podlewanie.
16. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić nadzór przyrodniczy, który powinien obejmować: kontrolę nad realizacją warunków niniejszego postanowienia, kontrole terenu przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac pod katem występowania gatunków chronionych, w szczególności drzew przewidzianych do usunięcia i budynków przeznaczonych do rozbiórki, identyfikację zagrożeń dla tych gatunków w wyniku realizacji planowanych prac oraz podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających tym zagrożeniom. 
Treść warunków określonych w wyniku uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Starostą Ostrowskim oraz w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, zostały w całości uwzględnione w pkt. I.2 i I.3 sentencji niniejszej decyzji.
Z uwagi na złożenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiotowym postępowaniu zapewniono udział społeczeństwa gdzie zostało wydane obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 grudnia 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.3.2020, informujące o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. gr. 238/1, 238/2 obręb Moszczanka, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.
Dane o tym zdarzeniu zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków w siedzibie Urzędu: Raszków, ul. Rynek 32, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i poprzez ogłoszenie w danej miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty.
W trakcie prowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:
- stanowiska organów uzgadniających i opiniujących.
- ustalenia zawarte w raporcie oraz uzupełnieniach do raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Dla terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka obejmującego działki nr 237, 238/1, 238/2, 242, 241/2, 243, 240, 236 w części działki nr 241/1, 244, 253/1, 253/2, 254, 264, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2004 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1348 z dnia 3 marca 2014 roku.
Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki na których planowana jest realizacja planowanego przedsięwzięcia tj.:
- nr 238/1, przeznaczona jest pod obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodowych i leśnych, uprawy rolne i ogrodnicze (w tym szklarnie i folie), usługi komercyjne, obiekty związane z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych, nieuciążliwe przetwórstwo produktów rolnych, stawy i stawy hodowlane, fermy drobiu o symbolu jednostki bilansowej 1-RU,
- nr 238/2, przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi komercyjne, działalność/obiekty nieuciążliwe, drobne obiekty produkcyjne, z zakazem lokalizacji ferm zwierząt futerkowych o symbolu jednostki bilansowej P.
       
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie i przebudowie zakładu WEKO Polska Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. 238/1, 238/2, obręb Moszczanka, gmina Raszków. Na terenie działki o nr ewid. 238/2 obecnie zlokalizowany jest istniejący zakład przetwórstwa jaj produkujący przetwory jajowe. Obecnie na działce o nr ewid. gr. 238/1 znajduje się jeden obiekt inwentarski – kurnik K-1 i planowana jest budowa kolejnych trzech kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach odrębnego przedsięwzięcia. W południowej części ww. działki znajduje się również zakładowa oczyszczalnia ścieków. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduję się rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego, dobudowę budynku magazynowego – chłodni, budowę budynku biurowo-socjalnego, budowę dróg, placów manewrowych, chodników oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Po rozbudowie na trenie istniejącego zakładu znajdować się będą: budynek produkcyjno - magazynowy, budynek biurowo-socjalny, budynek magazynowy – chłodnia, budynek suszarni skorup, oczyszczalnia ścieków, 3 zbiorniki na ścieki bytowe o łącznej pojemności 5 m3 , zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 43 m3 , 3 zbiorniki wyrównawcze (uśredniające) na ścieki technologiczne o pojemności 12 m3  każdy, osadnik skorup, studnie głębinowe, budynek hydrofornii, zbiornik wód popłucznych, 2 zbiorniki na olej opałowy o poj. 24 m3 każdy, miejsca parkingowe, 2 wagi samochodowe, 2 skraplacze. Obecnie na terenie zakładu znajdują się zbiorniki na amoniak. Jak wynika z uzupełnienia do raportu, z uwagi na to, że amoniak jest środkiem trującym, w obiekcie zaprojektowana będzie instalacja chłodnicza oparta na dwutlenku węgla, co znalazło odzwierciedlenie w warunkachniniejszej decyzji.
Obecnie zakład posiada pozwolenie, w którym dozwolona jest produkcja w ilości 420 Mg/tydzień gotowego produktu. W istniejącym zakładzie w wyniku przetwórstwa powstają i powstawać będą masa jajowa pasteryzowana- produkt uzyskany z dokładnie wymieszanej, przefiltrowanej, pasteryzowanej treści jaj – chłodzony, żółtko pasteryzowane – chłodzone, białko pasteryzowane – chłodzone oraz białko niepasteryzowane – chłodzone do dalszego przetworzenia (proszkowanie).  Po rozbudowie zakładu zdolność produkcyjna wyniesie do ok. 840 Mg/tydzień gotowego produktu.
W pobliżu zakładu znajdują się tereny podlegające ochronie przed hałasem. Od strony zachodniej działki inwestycyjne graniczą bezpośrednio z działką nr 237/4, użytkowaną rolniczo oraz działką nr 237/3, która w części jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową znajdującą się w odległości ok. 30 m od terenu przedsięwzięcia. Za drogą w kierunku północnym w odległości ok. 160 m znajdą się tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istniejąca zabudowa jednorodzinna znajduje się także po stronie wschodniej, na działce nr 242, w odległości ok. 140 m. Po północnej stronie, za drogą, na terenie działek nr 49, 48, 47/1 i 47/3 prowadzona jest uprawa gruntów rolnych. W miejscowym planie działki nr 49, 48 i 47/1 w części są przeznaczone pod zabudowę zagrodową, a działka nr 48/3 w całości przeznaczona pod zabudowę zagrodową. Po stronie północno- zachodniej, na działce nr 50/1 znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi a teren na działce 50/2, bezpośrednio za drogą, jest przeznaczony również pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
Na terenie przedsięwzięcia planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego przetwórstwa jaj. Rozbudowywany budek produkcyjny zlokalizowany będzie na działce nr 238/2, w północnej części terenu przedsięwzięcia, przy drodze publicznej.
Źródłem hałasu będą procesy produkcyjne, urządzenia zewnętrzne oraz pojazdy obsługujące zakład. Budynkiem, który w znaczący sposób będzie emitował hałas poprzez ściany i dach będzie budynek produkcyjny zakładu. Poziom hałasu wewnątrz budynku przyjęto na postawie pomiarów hałasu w wysokości 88,3 dB. Pomieszczeniem generującym hałas o poziomie 90 dB będzie także pomieszczenie sprężarek i pomp ciepła oraz budynek chłodni, w którym poziom hałasu wynosi 63,7 dB. Dodatkowym źródłem hałasu jest istniejąca oczyszczalnia ścieków znajdująca się w południowej części trenu inwestycji. Ściany budynku produkcyjnego – wschodnia, zachodnia i południowa wykonane będą z płyty warstwowej o izolacyjności akustycznej 24 dB, dach o izolacyjności 27 dB. Natomiast północna ściana zakładu, ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów podlegających ochronie przed hałasem, będzie miała zwiększoną izolacyjność akustyczna. W raporcie zaproponowano ścianę o izolacyjności akustycznej 52 dB, murowaną z pustaków max 220 o grubości 19 cm z ociepleniem.
Zewnętrznymi źródłami hałasu będą wyciągi i nawiewy central wentylacyjnych, które będą się znajdowały na dachu i na ścianach budynku. Planuje się zastosowanie 14 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej wyciągów i nawiewów w zróżnicowanej wysokości – od 42,6 dB do maksymalnie 57,8 dB, z czego jeden wyciąg o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 54,9 dB zainstalowany będzie na północnej ścianie budynku, a 11 emitorów reprezentujących wyciągi i nawiewy central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej od46 dB do 54 dB będzie umieszczonych na północnej części połaci dachu. Pozostałe wyciągi/nawiewy będą umieszczone na południowej części dachu i na południowej ścianie budynku. Ze względu na fakt, że po stronie północnej znajdują się tereny podlegające ochronie przed hałasem, źródła umieszczone w północnej części zakładu, a w szczególności na północnej ścianie budynku mają istotne znaczenie dla klimatu akustycznego środowiska. Dlatego warunkiem  realizacji inwestycji jest takie ich rozmieszczenie, jakie zostało uwzględnione w analizie akustycznej, co wskazano w warunkach niniejszej decyzji.
Źródłem hałasu będą także dwa skraplacze o poziomie mocy akustycznej 81 dB każdy oraz 4 chłodnice gazu o poziomie mocy akustycznej 82 dB i 85dB. W celu ograniczenia hałasu urządzenia te zostaną umieszczone po południowej stronie budynku produkcyjnego, na stelażu posadowym na poziomie terenu. Górna krawędź wentylatorów skraplacza znajdować się będzie na wysokości 1,35 m n.p.t., a wentylatorów chłodnicy na wysokości 1,5 m n.p.t. Hałas tych urządzeń będzie zatem ekranowany przez budynek. Powyższe rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w warunkach realizacji planowanej inwestycji. Po południowej stronie budynku produkcyjnego znajdować się będzie także wentylator dachowy komory transformatora o poziomie mocy akustycznej 61 dB.   
Emisja hałasu będzie również związana z ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych wjeżdżających na teren obiektu i poruszających się po jego terenie. Zakłada się, że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia po terenie inwestycji będzie się poruszać 21 pojazdów ciężkich i 40 pojazdów lekkich. W ciągu najniekorzystniejszej godziny pory nocy – 2 pojazdy ciężkie i 40 pojazdów lekkich. Ruch pojazdów lekkich związany jest przyjazdem pracowników.
Wjazdy na teren zakładu i wyjazdy znajdować się będą po stronie północnej. Doki załadowcze znajdować się będą po stronie północnej oraz częściowo po stronie południowej budynku produkcyjnego. W celu ograniczenia emisji hałasu od źródeł komunikacyjnych zrezygnowano z dostaw lub odbioru towarów w porze nocy od strony północnych doków.
Na terenie przedsięwzięcia znajduje się obecnie jeden kurnik i planowana jest budowa trzech kurników, dla których została już wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Obiekty te zostały uwzględnione w analizie akustycznej.
Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Na podstawie wykonanych analiz akustycznych stwierdzono, że funkcjonowanie zakładu po rozbudowie nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W celu dotrzymania standardów jakości środowiska nałożono na Inwestora warunki dotyczące zastosowania urządzeń o ściśle określonym poziomie mocy akustycznej i zapewnienia konserwacji tych urządzeń, wykonania ścian zewnętrznych w konstrukcji zapewniającej dotrzymanie przyjętej do obliczeń izolacyjności akustycznej oraz zastosowania opisanych wyżej środków ochrony przed hałasem, do których zalicza się w szczególności umieszczenie części głośnych urządzeń po południowej stronie budynku oraz ograniczenie w porze nocy ruchu pojazdów ciężarowych przy dokach północnych.
Wyniki obliczeń akustycznych wskazują jednak na to, iż na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem poziom hałasu będzie zbliżony do poziomu dopuszczalnego. W najniekorzystniejszym punkcie na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczony obliczeniowo poziom hałasu wyniesie w porze nocy 39,1 dB. W związku z tym, w celu weryfikacji skuteczności przyjętych rozwiązań chroniących środowisko wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzania, w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych pomiarów Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków, Staroście Ostrowskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.
W raporcie i jego uzupełnieniu dokonano oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. W ramach przebudowy i rozbudowy zakładu przewiduję się wymianę maszyn produkcyjnych na wysokowydajne i umożliwiające zwiększenie mocy produkcyjnej zakładu produkującego przetwory jajowe. Z raportu wynika, iż z samej technologii przetwarzania jajek na masę jajeczną nie zachodzi emisja do powietrza. Wszystkie maszyny do produkcji są elektryczne. W procesie suszenia odparowywana jest jedynie woda, a pasteryzacja odbywa się poprzez poddanie proszku jajecznego działaniu wyłączanie wysokiej temperatury.
Jednakże w raporcie dokonano oceny oddziaływania istniejących źródeł emisji tj.: czterech budynków inwentarskich które należą do wnioskodawcy, procesy napełniania 16 silosów oraz 4 źródeł energetycznych tj.: kotłów olejowych o mocy 500 kW każdy. Z analizy tej wynika, iż emisje substancji emitowanych do powietrza nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021r. poz.845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz.87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. 
Z powstawaniem emisji substancji do powietrza będzie się wiązał także etap budowy przedsięwzięcia. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy i ustana o zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.
       
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie zakładu o uregulowanej gospodarce odpadami. W raporcie i uzupełnieniu wnioskodawca przedstawił rodzaje, ilości i sposób gospodarowania odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.). Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że w zakładzie zachowana będzie hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
Na podstawie przedstawionych w raporcie i jego uzupełnieniu informacji stwierdzono, że w związku z planowanym przedsięwzięciem wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Jak wynika z dokumentacji wytwórcą niektórych odpadów, zgodnie z przepisami ww. ustawy o odpadach, będzie podmiot prowadzący prace serwisowe na terenie zakładu. Ponadto, na terenie zakładu odpady magazynowane są i będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczanych miejscach na terenie inwestycji, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się  i zmieszaniem odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadam. W przypadku kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. W uzupełnieniu raportu wskazano, iż technologia pracy zakładu nie zmieni się, tak więc zakres wytwarzanych kodów nie zmieni się, jedynie, w związku z możliwością wytworzenia nieprzewidzianych odpadów dodano kod 02 02 99 (inne nie wymienione odpady).  Znacząco wzrośnie ilość wytwarzanego odpadu o kodzie 02 02 03 (głównie stłuczki jaj) z 2354 Mg/rok do 8000 Mg/rok. W raporcie określono sposób magazynowania tego odpadu, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, w związku z tym wpisano warunek realizacji planowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę, przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i uzupełnieniu oraz warunkiem niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Z przedstawionych materiałów wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Na terenie działek inwestycyjnych zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych ujmujące wody z utworów  czwartorzędowych, plejstoceńskich izolowanych od powierzchni terenu poprzez nakładanie glin zwałowych. Rzeka Ołobok przepływa w odległości ok. 2 km od rozbudowywanego zakładu.
Rozbudowywany zakład zaopatrywany jest i będzie nadal w wodę z istniejącego, własnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie działek inwestycyjnych oraz z, traktowanej jako źródło rezerwowe, zbiorczej sieci wodociągowej. Zakład posiada aktualne pozwolenie wodno prawne z 24.06.2019r. na pobór wód podziemnych w ilości   Qmax.s=0,0094 m3/s, Qśr.d.=528 m3/d, Qdop.r.=193000 m3/rok. Ww. ujęcie wody wykonane zostało dla zaopatrzenia w wodę zakładu przetwórczego produktów jajowych oraz zespołu kurników. Z przedstawionych materiałów wynika, że łączne zapotrzebowanie na wodę po rozbudowie zakładu i po rozbudowie zespołu kurników mieści się w wartościach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym. W rozbudowanym zakładzie woda będzie zużywana na cele socjalno-bytowe oraz do mycia i dezynfekcji linii technologicznej. Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i zostanie zapewniony ich wywóz do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe pochodzące z procesów mycia i dezynfekcji będą odprowadzane do istniejącej zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalnie ścieków przemysłowych, co znalazło odzwierciedlenie w warunkach decyzji. Jak wynika z uzupełnienia do raportu istniejąca oczyszczalnia ścieków przemysłowych posiada przepustowość 150 m 3/d i wielkość ta jest wystarczająca dla przyjęcia i oczyszczenia do wymaganych parametrów zwiększonej ilości ścieków z rozbudowanego zakładu. Oczyszczone ścieki z oczyszczalnie są odprowadzane do rowu melioracji szczegółowych R-J, wylot zlokalizowany jest na działce nr 235. Zakład posiada pozwolenie wodno prawne z 15.05.2017t. na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzanie ww. ścieków do ziemi.
Jak wynika z raportu, wody opadowe i roztopowe z terenu rozbudowanego zakładu będą zbierane wewnętrzną kanalizacją deszczową i odprowadzane będą do planowanego zbiornika retencyjnego, a dalej do rowu melioracji szczegółowych R-J, przy czym wody zebrane z terenów utwardzonych będą przedtem oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. Do tego samego rowu mają być odprowadzane (oprócz oczyszczonych ścieków przemysłowych) wody opadowe i roztopowe z terenu rozbudowanej fermy zlokalizowanej na działce nr 238/1. Do uzupełnienia, wnioskodawca załączył pismo zarządcy rowu melioracji szczegółowych R-J, z którego wynika, że ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu z terenu zakładu i fermy może wynosić do 150 m3/d. W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, że na odpływie z planowanego szczelnego zbiornika retencyjnego będzie zamontowany regulator przepływu ograniczający odpływ do ok. 139,68 m 3/h. Przed rozpoczęciem eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca winien wystąpić o stosowne pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi (rowu). Ponadto, przy planowanym sposobie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wnioskodawca winien zapewnić spełnienie wymagań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).       

Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej oraz magazynowania substancji i postępowania z odpadami nie przewiduję się, aby w wyniku realizacji przedsięwzięcia stan wód podziemnych i powierzchniowych miał ulec pogorszeniu.

Ponadto, jak wynika z przedstawionych informacji inwestycja znajduje się w strefie umiarkowanej ze względu na narażenie silnymi wiatrami i trąbami powietrznymi. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej oraz będzie przystosowane do możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, intensywne opady śniegu. Uwzględniając lokalizację inwestycji, przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię planowanych procesów produkcyjnych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.
Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w raporcie wykazano dachowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000, tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, położone są w odległości ok. 3km od granic działek.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie funkcjonującego zakładu produkcyjnego, na terenie zagospodarowanym, w części zabudowanym. Na potrzeby raportu wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza, obejmująca wszystkie grupy systematyczne objęte ochroną gatunkową, mogące występować w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Z przedstawionych materiałów wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych grzybów i roślin. W kolizji z przedsięwzięcia jest 6 śliw domowych Prunus domestica odmiany ozdobnej i orzech włoski Juglans regia. Spośród zwierząt odnotowano liczne i szeroko rozpowszechnione gatunki ptaków, powszechnie występujące w obrębie terenów przekształconych antropogenicznie. Budynki przewidziane do rozbiórki stanowią siedlisko lęgowe kopciuszka Phoenicurus phoenicurus, mazurka Passer montanus, wróbla Passer domesticus i dymówki Hirundo rustica. Ze względu na niewielką liczebność odnotowanych gatunków, dużą dostępność odpowiednich siedlisk oraz nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wpływu na właściwy stan ochrony wyżej wymienionych taksonów oraz możliwość dalszego funkcjonowania populacji lokalnych. Nie stwierdzono żadnych chronionych prawnie owadów, płazów i ich siedlisk (cieków i zbiorników wodnych), gadów i ssaków.
W celu wykluczenia możliwości znaczących oddziaływań na elementy przyrodnicze nałożono szereg działań minimalizujących w określonych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Dla ochrony zwierząt małych, w szczególności płazów, nakazano prowadzenie inspekcji wykopów. W celu zrekompensowania niszczonych siedlisk ptaków wróblowych na skutek rozbiórki istniejących budynków, określono warunek rozwieszenia w odpowiednich siedliskach budek lęgowych dla ptaków. Liczbę skrzynek i półek lęgowych przyjęto o 50-100% większą od stwierdzonej liczby siedlisk. Montowanie półek na gniazda w typowych dla dymówek lokalizacjach wewnątrz budynków ze względu na wysokie obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w budynkach zakładu zajmującego się produkcją spożywczą nie jest możliwe, w związku z tym wskazano konieczność wykonania półek dla oknówek, gniazdujących na zewnątrz budynków. Możliwe jest jednak ich zasiedlenie przez dymówki, pod warunkiem zamontowania ich w zakamarkach budynków (np. pod wiatą). Przedsięwzięcie związane jest z usunięciem 7 drzew owocowych, w związku z tym określono konieczność wykonania nasadzeń rekompensujących. Ze względu na zakres planowanych prac oraz niszczenie siedlisk chronionych gatunków, określono konieczność prowadzenia nadzoru przyrodniczego, który powinien obejmować: kontrolę nad realizacja warunków niniejszej decyzji, kontrolę terenu przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac pod kątem występowania gatunków chronionych, w szczególności drzew przewidzianych do usunięcia i budynków przeznaczonych do rozbiórki, identyfikację zagrożeń dla tych gatunków w wyniku realizacji planowanych prac oraz podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających tym zagrożeniom (np. poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac, dostosowanie terminów prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych płotków herpetologicznych itp.).
Mając na uwadze wyniki inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej na potrzeby raportu oraz określone warunki realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących praz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji  przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycje, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Uwzględniając nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia, inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych, nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na pozostałe obszary chronione. Nie przewiduje również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na cel i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.
Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up.  Piotr Rokicki

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia