Raszków, dnia 31 maja 2021 roku

OŚ. 6220.8.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 27 maja 2021 roku, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku długości około 7800m", której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
 Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), a także §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku długości około 7800m"

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku długości około 7800m".
2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami):
1. Wszelkie prace budowlane, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, wykonywać wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
2. Zaplecze budowy z miejscem postoju pojazdów i maszyn zorganizować w odległości co najmniej 100 m od terenów wymagających ochrony akustycznej.
3. Bazy materiałowe i miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, a także miejsca ewentualnych napraw i tankowania pojazdów zadaszyć, wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
4. Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
5. Odpady niebezpieczne gromadzić na utwardzonym, uszczelnionym podłożu , w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Miejsca te zadaszyć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
6. W ramach inwestycji wyciąć maksymalnie 12 drzew.
7. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie  przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taka samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.
9. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew w liczbie nie mniejszej niż 25 sztuk, z wykorzystaniem:
a) w przypadku usuwania drzew gatunków rodzimych – gatunków tożsamych z usuwanymi,
b) w przypadku usuwania drzew gatunków obcych – drzew rodzimych gatunków.
10. Do  sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
11. Na odcinku drogi w km 0+000 – 0+650  oraz 2+025 – 2+170 zastosować nawierzchnię SMA 8 lub inną o tych samych lub lepszych parametrach tłumiących hałas. Nawierzchnię cyklicznie czyścić co najmniej dwa razy w roku.
12. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,
13. prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku,
14. powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego,
15. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych,
16. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom,
17. odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód  np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu (np. folią PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków - w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 12.11.2020r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.11.2020r.) zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku długości około 7800m". 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami), pismem z dnia 07.12.2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.8.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 28 grudnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 29.12.2020r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.375m.2020.AN, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,
2. prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku,
3. powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego,
4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych,
5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom,
6. odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód  np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu (np. folią PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków - w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 19.01.2021 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 19.01.2021r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.49.2020 wyraził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 22.03.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 22.03.2021 roku), znak sprawy WOO-II.4220.201.2020.JC.5 wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku o długości około 7800 m, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Wszelkie prace budowlane, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, wykonywać wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
2. Zaplecze budowy z miejscem postoju pojazdów i maszyn zorganizować w odległości co najmniej 100 m od terenów wymagających ochrony akustycznej.
3. Bazy materiałowe i miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, a także miejsca ewentualnych napraw i tankowania pojazdów zadaszyć, wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
4. Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
5. Odpady niebezpieczne gromadzić na utwardzonym, uszczelnionym podłożu , w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Miejsca te zadaszyć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
6. W ramach inwestycji wyciąć maksymalnie 12 drzew.
7. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie  przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taka samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.
9. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew w liczbie nie mniejszej niż 25 sztuk, z wykorzystaniem:
a) w przypadku usuwania drzew gatunków rodzimych – gatunków tożsamych z usuwanymi,
b) w przypadku usuwania drzew gatunków obcych – drzew rodzimych gatunków.
10. Do  sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
11. Na odcinku drogi w km 0+000 – 0+650  oraz 2+025 – 2+170 zastosować nawierzchnię SMA 8 lub inną o tych samych lub lepszych parametrach tłumiących hałas. Nawierzchnię cyklicznie czyścić co najmniej dwa razy w roku.
Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury na odcinku o długości 7290 m. Przedsięwzięcie znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim w gminie Raszków i w gminie Ostrów Wielkopolski. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 199, 109, 239 obręb Moszczanka; 241, 162, 230/1, 230/2, 228 obręb Skrzebowa; 134/1, 134/2 obręb Szczurawice, gmina Raszków; 11, 103, 130/2 i 292 obręb Szczury gmina Ostrów Wielkopolski. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni polegającą na jej poszerzeniu do szerokości normatywnej, nadaniu prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego oraz wzmocnieniu jej konstrukcji, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej wraz z wykonaniem krawężników; przebudowę skrzyżowań z innymi drogami w tym korektę łuków poziomych; przebudowę systemu odwodnienia drogi; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami),  należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak: beton asfaltowy czy kruszywo łamane. Woda na czas realizacji inwestycji będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej z przełącza technicznego. Zapotrzebowanie na wodę i ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych będzie zależeć od wielkości zatrudnienia pracowników. Powstające ścieki odprowadzane będą do bezodpływowych zbiorników i odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy.
W kontekście w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy ooś ustalono, że wzdłuż planowanego do realizacji odcinka drogi znajdują się przede wszystkim tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa, głównie o charakterze zagrodowym. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia  będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznych, nałożono warunek aby prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Znaczącą uciążliwość stanowić mogą zaplecza techniczne wraz z parkingiem ciężkich maszyn budowlanych. W celu zminimalizowania tej uciążliwości nałożono warunek, aby zaplecze budowy z miejscem postoju pojazdów i maszyn zorganizować w odległości co najmniej 100 m od terenów wymagających ochrony akustycznej.
W przedłożonym uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wykonano obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku pochodzącego z planowanego przedsięwzięcia. Obliczenia wykonano w horyzontach czasowych na rok 2021, tj. planowany rok oddania przedsięwzięcia do użytkowania oraz na rok 2031. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem zakładanych parametrów eksploatacyjnych dróg i najmniej korzystnych warunków propagacji dźwięku. Wskazane dla 2031 r. prognozowane natężenie ruchu pojazdów lekkich na poszczególnych odcinkach drogi wchodzących w zakresie przedsięwzięcia będzie różne. Na drodze powiatowej nr 5288P wyniesie: 1134 pojazdy lekkie i 225 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 63 pojazdy lekkie i 17 pojazdów ciężkich w porze nocy. Na drodze powiatowej nr 5292P natężenie ruchu wyniesie: 519 pojazdów lekkich i 38 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 19 pojazdów lekkich i 1 pojazd ciężki w porze nocy. W obliczeniach uwzględniono również zastosowanie nawierzchni typu SMA8, na odcinkach drogi w km 0+000 – 0+650 oraz 2+025 – 2+170.
Wzdłuż planowanego przedsięwzięcia wyznaczono 21 punktów obserwacji, w których dokonano obliczeń poziomu hałasu pochodzącego z przedsięwzięcia. Punkty zlokalizowano na różnych wysokościach uwzględniających położenie kondygnacji w najbliższych względem źródeł hałasu budynkach, w miejscach o przewidywanym maksymalnym równoważnym poziomie dźwięku. Budynki te zostały wybrane spośród pierwszej linii zabudowy. We wszystkich punktach wyznaczono wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy w oparciu o symulację rozprzestrzeniania się dźwięku wykonaną dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Analizy akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia przestawiono także na mapach, w postaci zasięgu oddziaływania hałasu.
Przy ww. określonych parametrach planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko a dopuszczalne poziomy hałasu na terenach wymagających ochrony przed hałasem zostaną dotrzymane. Jako nawierzchnia drogowa zastosowana zostanie nawierzchnia SMA 8 charakteryzująca się mniejszą emisja hałasu niż nawierzchnia referencyjna (SMA 11). Organ przeanalizował, że brak tej nawierzchni (której skuteczność można przyjąć na poziomie 2 dB w stosunku do nawierzchni SMA 11) spowodował by wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach znajdujących się najbliżej drogi.
Z uwagi na powyższe, nałożono warunek, aby na odcinkach drogi w km 0+000 – 0+650 oraz 2+025 – 2+170 zastosować  nawierzchnię SMA 8 lub inną o tych samych lub lepszych parametrach tłumiących hałas. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku zastosowania ww. nawierzchni, aby zachować jej właściwości tłumiące nałożono  warunek jej regularnego czyszczenia, co najmniej dwa razy w roku.
Uwzględniając powyższe stwierdzam, że na etapie eksploatacji, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu oraz zastosowanie nawierzchni tłumiącej hałas, droga nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Należy zatem uznać, że w kontekście realizacji inwestycji dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ww. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano oddziaływanie skumulowane z droga krajową nr 11 oraz liniami krajowymi nr 272 Kluczbork – Poznań oraz nr 355 Ostrów Wlkp. – Grabowno Wielkie.
Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ww ustawy stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz funkcję jaką droga pełni w układzie komunikacyjnym, nie przewiduje się jej istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Poprawa stanu technicznego istniejącej drogi wpłynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie emisji spalin. Ponadto nastąpi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Przedstawione zostały obliczenia emisji wynikające z poruszania się pojazdów po terenie inwestycji. Z przedstawionych obliczeń wynika, iż dla drogi 5288P zarówno w roku 2021 jak i 2031 nie będzie dochodzić do przekroczeń stężeń jednorocznych jak również stężeń średniorocznych. Z uwagi na mniejsze natężenie ruchu na drodze 5292P a także szerszy pas drogowy, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie dochodzić do przekroczeń również na tej drodze. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w  wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.
Planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na klimat. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla powstająca w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i  ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będą pojazdy spalinowe poruszające się po przedmiotowej drodze. Przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, który nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. Sposób wykonania inwestycji a w szczególności stosowanie standardów konstrukcyjnych zapewni odporność na działanie silnych wiatrów, fal upałów czy chłodu.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami),  należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej  odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ustalono, że zagospodarowanie odpadami w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. W fazie budowy (realizacji) przedmiotowej inwestycji powstawać będą odpady, które zalicza się do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz z grupy 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty. Odpady gromadzone będą w kontenerach w pobliżu miejsca zaplecza budowlanego. Powstające odpady w miarę możliwości będą wykorzystywane na terenie inwestycji, przekazywane będą innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania. W związku z możliwością powstania odpadów niebezpiecznych nałożono warunek pozwalający na ograniczenie ich oddziaływania na środowisko wskazując sposób i miejsce magazynowania takich odpadów.
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami),  stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Woda na cele realizacji inwestycji pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej z przyłącza technicznego. Powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych i odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy. Ustalono, że naprawa maszyn i urządzeń wykonywane będą wyłącznie przez firmy serwisowe poza terenem planowanego przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na niewielki obszar przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania pojazdów i maszyn na terenie inwestycji. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości zarówno tankowania jak i niewielkich napraw sprzętu. Zgodnie z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, bazy materiałowe i miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym również odpadów, a także miejsca ewentualnych napraw i tankowania pojazdów zostaną zadaszone, wyposażone w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wskazane powyżej zapisy znalazły odzwierciedlenie w nałożonych warunkach z uwagi na konieczność ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem pochodzących z wycieku substancji niebezpiecznych. Z tej również przyczyny wskazano konieczność wyposażenia zaplecza i terenu budowy w odpowiednie sorbenty.  Etap eksploatacji drogi nie wymaga wykorzystania wody.
W ramach inwestycji projektuje się przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez: wykonanie lewostronnego poszerzenia korony drogi w celu lokalizacji ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej oraz przebudowę rowu lewostronnego; odhumusowanie i ponowne profilowanie dna i skarp rowu prawostronnego; wykonanie przepustów z rur na odcinkach projektowanych chodników i zjazdów do posesji a także wykonanie wpustów deszczowych w nawierzchni jezdni na odcinkach obramowanych krawężnikiem. Wody deszczowe z nawierzchni drogowych zostaną odprowadzone do rowów przydrożnych bezpośrednio lub za pomocą wpustów deszczowych, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane zostaną do rowów.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), oraz na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na: obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek; obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; obszarach górskich i leśnych; obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; obszarach przylegających do jezior; obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarach przylegających do uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej; obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Planowana inwestycja nie przyczyni się do zmian związanych z gęstości zaludnienia.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi 1,2 km od przedsięwzięcia są: specjalny obszar ochronny siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, jednak jego realizacja wymagać będzie wycinki 12 drzew, z gatunków: robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, klon zwyczajny Acer platanoides i lipa drobnolistna Tilia cordata. Lokalizacja drzew kolidujących z przebiegiem inwestycji, mała ich liczba oraz odstępy między poszczególnymi drzewami powodują, że podczas prowadzenia wycinki oraz prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, nie powinny ucierpieć inne okazy drzew jak i inne formy roślinności w rejonie prowadzenia tych prac. Na trasie przebiegu inwestycji nie zlokalizowano drzew chorych, uszkodzonych, wymagających dodatkowej interwencji w ramach wycinki. Kontrola nie wykazała obecności gniazd ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki, Nie stwierdzono także obecności miejsc, które potencjalnie mogłyby zostać zasiedlone przez ptaki. Nie stwierdzono dziupli nadających się na miejsca gniazdowania dla dziuplaków ani sztucznych miejsc temu służących (budki lęgowe).
W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Pnie drzew porastających pasy przydrożne stanowią często miejsce lokalizacji plechowisk, zwłaszcza dla porostów. Drzewa zinwentaryzowane jako przeznaczone do wycinki były siedliskami dla kilku gatunków porostów często spotykanych w Polsce. Nie stwierdzono natomiast występowania gatunków porostów chronionych i rzadkich. Nie stwierdzono także obecności chronionych i rzadkich gatunków wątrobowców i mszaków.
Drzewa przydrożne stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową ponieważ liniowe zadrzewienia na terenach otwartych są bardzo wyrazistym dominantami. Łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcję korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ. W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rekompensacyjnych prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełnienia ubytków drzew w obrębie już istniejących. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa przydrożnego wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń rekompensacyjnych w liczbie nie mniejszej niż 25 sztuk. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane młode osobniki drzew pochodzących z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy – są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie zadrzewień przydrożnych.
Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest co do zasady zakazane. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni czy orzech włoski. Z uwagi na powyższe, nałożono warunek, aby do nasadzeń w przypadku usuwania drzew gatunków rodzimych wykorzystać gatunki tożsame z usuwanymi, a w przypadku usuwania drzew gatunków obcych – gatunki rodzime.
Teren prowadzenia prac nie obejmuje obszarów, na których mogą występować płazy. Nie można jednak wykluczyć ich obecności w przypadku sprzyjających warunków pogodowych. W trakcie realizacji inwestycji wykonywane będą wykopy o głębokości do 0,8 m. W celu ograniczenia śmiertelności płazów i małych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenieść w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia w istniejącym pasie drogowym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami),  przeanalizowano zasięg, wielkość  i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj:
1.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzonej Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku, dotycząca działek:
- nr 199, położonej w miejscowości  Moszczanka, która znajduje się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 04 Z;
- nr 241, położonej w miejscowości Skrzebowa, która znajduje się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 04 Z;
- nr 162, 230/1, 230/2, położone w miejscowości Skrzebowa, które znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD L;
-  nr 134/1 i 134/2, położone w miejscowości Szczurawice, znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 07 Z.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku, poz. 1601, dotyczący działki nr 199, położonej w miejscowości Moszczanka, która przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych - zbiorczych o symbolu jednostki bilansowej C1-KD-Z.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 czerwca 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku, poz. 5067, dotyczący działek:
- nr 109, 239, położonych w miejscowości Moszczanka, które przeznaczone są pod tereny komunikacji - drogi publiczne zbiorcze o symbolu jednostki bilansowej M_KDZ_4,
- nr 228, położonej w miejscowości Skrzebowa, która przeznaczona jest pod tereny komunikacji - drogi publiczne zbiorcze o symbolu jednostki bilansowej M_KDZ_4.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) Jacek Bartczak

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia


Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 27.05.2021 roku
znak sprawy OŚ.6220.8.2020
Charakterystyka przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury na odcinku o długości ok. 7800 m. Przedsięwzięcie znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim w gminie Raszków i w gminie Ostrów Wielkopolski. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 199, 109, 239 obręb Moszczanka; 241, 162, 230/1, 230/2, 228 obręb Skrzebowa; 134/1, 134/2 obręb Szczurawice, gmina Raszków; 11, 103, 130/2 i 292 obręb Szczury gmina Ostrów Wielkopolski. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni polegającą na jej poszerzeniu do szerokości normatywnej, nadaniu prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego oraz wzmocnieniu jej konstrukcji, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej wraz z wykonaniem krawężników; przebudowę skrzyżowań z innymi drogami w tym korektę łuków poziomych; przebudowę systemu odwodnienia drogi; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie w dużej mierze materiałów typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak: beton asfaltowy czy kruszywo łamane. Woda na czas realizacji inwestycji będzie pobierana z miejskiej sieci wodociągowej z przełącza technicznego. Zapotrzebowanie na wodę i ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych będzie zależeć od wielkości zatrudnienia pracowników. Powstające ścieki odprowadzane będą do bezodpływowych zbiorników i odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy.
Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę.
W fazie budowy (realizacji) przedmiotowej inwestycji powstawać będą odpady, które zalicza się do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz z grupy 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty. Odpady gromadzone będą w kontenerach w pobliżu miejsca zaplecza budowlanego. Powstające odpady w miarę możliwości będą wykorzystywane na terenie inwestycji, przekazywane będą innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania. W związku z możliwością powstania odpadów niebezpiecznych nałożono warunek pozwalający na ograniczenie ich oddziaływania na środowisko wskazując sposób i miejsce magazynowania takich odpadów.
Woda na cele realizacji inwestycji pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej z przyłącza technicznego. Powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych i odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy. Ustalono, że naprawa maszyn i urządzeń wykonywane będą wyłącznie przez firmy serwisowe poza terenem planowanego przedsięwzięcia. Ponadto z uwagi na niewielki obszar przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania pojazdów i maszyn na terenie inwestycji. Wnioskodawca nie wyklucza jednak możliwości zarówno tankowania jak i niewielkich napraw sprzętu. Etap eksploatacji drogi nie wymaga wykorzystania wody.
W ramach inwestycji projektuje się przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez: wykonanie lewostronnego poszerzenia korony drogi w celu lokalizacji ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej oraz przebudowę rowu lewostronnego; odhumusowanie i ponowne profilowanie dna i skarp rowu prawostronnego; wykonanie przepustów z rur na odcinkach projektowanych chodników i zjazdów do posesji a także wykonanie wpustów deszczowych w nawierzchni jezdni na odcinkach obramowanych krawężnikiem. Wody deszczowe z nawierzchni drogowych zostaną odprowadzone do rowów przydrożnych bezpośrednio lub za pomocą wpustów deszczowych, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane zostaną do rowów.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj:
1.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzonej Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku, dotyczący działek:
- nr 199, położonej w miejscowości  Moszczanka, która znajduje się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 04 Z;
- nr 241, położonej w miejscowości Skrzebowa, która znajduje się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 04 Z;
- nr 162, 230/1, 230/2, położone w miejscowości Skrzebowa, które znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD L;
-  nr 134/1 i 134/2, położone w miejscowości Szczurawice, znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 07 Z.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku, poz. 1601, dotyczący działki nr 199, położonej w miejscowości Moszczanka, która przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych - zbiorczych o symbolu jednostki bilansowej C1-KD-Z.