Raszków, dnia 12 marca 2021 roku

OŚ.6220.7.2020

ZAWIADOMIENIE

Stosowanie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

zawiadamiam

strony postępowania iż zebrano już wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowa kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2.
Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków (pok. nr 8) w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 16:00 i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publikacji ogłoszenia.
Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków, sołectwa wsi Radłów - Gmina i Miasto Raszków oraz sołectw wsi Lamki i Świeligów - Gmina Ostrów Wielkopolski oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl w zakładce: Przewodnik petenta – ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna – ochrona środowiska.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (62 734 49 11 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@raszkow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu udostępniania akt sprawy (znak: OŚ.6220.7.2020).

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up.  Piotr Rokicki
 

Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5)  podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.