Raszków, dnia 12 marca 2021 roku

OŚ.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowa kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2, o wydaniu w dniu 08.03.2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.4220.195.2020.AON.8, który wskazał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków (tablica ogłoszeń) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

 

                          (-) z up.  Piotr Rokicki