Raszków, dnia 02 luty 2021 roku

OŚ. 6220.11.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 29 stycznia 2021 roku, wydana została decyzja zmieniająca decyzję znak sprawy OŚ.6220.11.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego na dz. nr ewidencyjny 153 i 159/2, obręb 0020 Sulisław, gmina Raszków, powiat ostrowski.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 8.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:oo do16:oo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ z up. Piotr Rokicki

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.