Raszków, dnia 05.05.2021 roku

OŚ. 6220.7.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 05 maja 2021 roku, na wniosek Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, działającej przez pełnomocnika, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.7.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowa kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami), a także  3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Raszków, działającej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowie kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2 

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowie kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2.
2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami):
  1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
  2. Utwardzić teren postoju i tankowania maszyn, magazynowania materiałów oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw.
  3. Plac budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
  4. Zaplecze budowy zlokalizować w odległości co najmniej  50 m od brzegów cieków; zaplecze zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
  5. Planowaną wycinkę drzew ograniczyć do 18 sztuk.
  6. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września  do końca lutego.
  7. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
  8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
   ? pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
   ? nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
   ? podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
   ? nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
  9. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzać bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.
  10. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku: 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm.
  11. W pierwszym rzędzie nasadzenia przeprowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
  12. zorganizować plac   budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z  uwzględnieniem  zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
  13. prace budowlane    prowadzić  wyłącznie  przy użyciu  maszyn   w  pełni sprawnych   oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
  14. powierzchnię   terenu   przeznaczoną   do   garażowania   sprzętu   mechanicznego    oraz magazynowania    olejów  i   innych  substancji  niebezpiecznych   uszczelnić w    sposób uniemożliwiający przedostanie się   ewentualnych  zanieczyszczeń płynnych  do  środowiska gruntowo-wodnego;
  15. plac  budowy oraz  miejsca  pracy i postoju sprzętu  oraz maszyn,  wyposażyć  w  sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
  16. zanieczyszczony  substancjami    ropopochodnymi  grunt  należy    wybrać i  przekazać  do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
  17. odpady   niebezpieczne  należy magazynować     w   miejscach    utwardzonych, w   sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do  ziemi i wód np. w szczelnych i  odpornych na działanie odpadów  pojemnikach  lub na  uszczelnionym   podłożu (np. folią PEHD/HDPE gr. min. 1,5  mm)  w   sposób   zabezpieczający  przed    powstawaniem odcieków   —   w  przypadku magazynowania  odpadów masowych  np. zanieczyszczonych  mas ziemnych.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, działająca przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 09.10.2020r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.10.2020r.) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 782625P i 782629P i budowie kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów" realizowanego na działkach oznaczonych nr:  14/3, 15, 69, 92 ark. 1, nr 239 ark. 2. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.  247 ze zmianami), pismem z dnia 12 listopada 2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.7.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 08.12.2020 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 08.12.2020r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.43.2020 wyraził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 09 grudnia 2020 roku (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 11.12.2020r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.364m.2020.AN, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z  uwzględnieniem  zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. prace budowlane  prowadzić  wyłącznie  przy użyciu  maszyn   w  pełni sprawnych   oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
3. powierzchnię   terenu   przeznaczoną   do   garażowania   sprzętu   mechanicznego    oraz magazynowania  olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w    sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych  zanieczyszczeń płynnych  do  środowiska  gruntowo-wodnego;
4. plac budowy oraz  miejsca  pracy i postoju sprzętu  oraz maszyn,  wyposażyć  w  sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
5. zanieczyszczony  substancjami    ropopochodnymi  grunt  należy    wybrać i  przekazać  do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
6. odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w   sposób
wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do  ziemi i wód np. w szczelnych i  odpornych na działanie odpadów  pojemnikach  lub na  uszczelnionym   podłożu (np. folią PEHD/HDPE gr. min. 1,5  mm)  w   sposób   zabezpieczający  przed   powstawaniem odcieków   —   w  przypadku magazynowania  odpadów masowych  np. zanieczyszczonych  mas ziemnych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 08.03.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 08.03.2021 roku), znak sprawy WOO-II.4220.195.2020.AON.8 wyraził, że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 78625P i 782629P i budowa kanalizacji deszczowej, ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Utwardzić teren postoju i tankowania maszyn, magazynowania materiałów oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw.
3. Plac budowy wyposażyć w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków.
4. Zaplecze budowy zlokalizować w odległości co najmniej  50 m od brzegów cieków; zaplecze zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
5. Planowaną wycinkę drzew ograniczyć do 18 sztuk.
6. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września  do końca lutego.
7. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
  ? pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  ? nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
  ? podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
  ? nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
9. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzać bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.
10. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku: 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm.
11. W pierwszym rzędzie nasadzenia przeprowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie nawierzchni istniejącej drogi gminnej na terenie miejscowości Radłów w gminie Raszków o długości 3134 m. Początek przebudowy znajduje się w miejscowości Radłów na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5285P 9 (ulica Wiejska) z ulicą Osiedle Robotnicze. Następnie trasa prowadzi w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z ulicą Krotoszyńską. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. droga gminna ma aktualnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami i nierównościami poprzecznymi. Jezdnia nie posiada krawężników. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:
  ? wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m;
  ? wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m;
  ? budowę kanalizacji deszczowej o długości 1280 m z wylotami do rowów;
  ? budowę chodnika o szerokości 2,0 m i długości 999 m;
  ? budowę ciągu pieszo- rowerowego  z kostki brukowej szerokości 3,0 m i długości 2038,50 m;
  ? budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
  ? odmulenie i skarpowanie rowów przydrożnych;
  ? wykonanie przepustów pod zjazdami;
  ? wykonanie wpustów deszczowych;
  ? wycinkę drzew kolidujących z projektowana drogą;
  ? wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
  ? wykonanie nasadzeń zastępczych.
Zgodnie z załączonym wykazem działek przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 14/3, 15, 69, 92  i 239 obręb 0017 Radłów, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie. W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego planuje się budowę ok. 1280 m kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonać z rur PCV/PP o średnicy O 300 i O 400 mm. Na sieci zainstalowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych w liczbie ok. 36 szt. oraz wpusty deszczowe w liczbie ok. 110 szt. Rurociągi sieci kanalizacyjnej układane będą w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m (średnica rury + 0,5 m).  Zgodnie z treścią uzupełnienia k.i.p. rurociągi ułożone zostaną na głębokości od 0,7 m do 2,6 m p.p.t. Zastosowana technologia zapewni szczelność sieci.
Po przebudowie droga gminna charakteryzować się będzie następującymi parametrami technicznymi:
  ? prędkość projektowa: 30 km/h,
  ? długość odcinka przebudowanego: 3143 m,
  ? klasa drogi: L (lokalna),
  ? kategoria ruchu: KR2
  ? szerokość jezdni: 5,0 m.
W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1  lit. c ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że realizacja inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów budowlanych  i surowców, m. in.: piasku, masy bitumicznej, kruszyw, kostki brukowej, rur, studni oraz paliw i wody.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ww ustawy  na podstawie informacji zawartych  w k.i.p. oraz mając na uwadze skalę, rodzaj, usytuowanie oraz fakt realizacji przedsięwzięcia po śladzie istniejącej drogi stwierdzono, że inwestycja nie będzie znaczącego oddziaływać na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.
 W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i, lit. j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie k.i.p. ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na: obszarach wodno-błotnych; strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; obszarach górskich i leśnych; obszarach przylegających do jezior; obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej; obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosownych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i  ilości znajdujących się zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu  do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień  ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie zostanie zaadoptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b, e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze. Uznano także, że uciążliwości związana z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c,  lit.  d i lit.  g  ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji na hałas do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia  uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów poruszających się po drodze. Zgodnie z treścią zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze wynosi 210 pojazdów na dobę. W związku z planowanym przedsięwzięciem, nie należy spodziewać się znaczącego zwiększenia ruchu pojazdów. Stwierdzono zatem, że na etapie eksploatacji, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu, droga nie będzie źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Należy zatem uznać, że w kontekście realizacji inwestycji dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy  po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać  znacząco w sposób skumulowany.
Biorąc pod uwagę zapisy określone w  art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i  lit. g ww. ustawy  stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz funkcję jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znacznego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na podstawie danych zawartych w przedłożonej dokumentacji ustalono, że na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim prace budowlano-montażowe. Zgodnie z treścią k.i.p. i jej uzupełnieniem powstawać będą odpady takie jak m. in.: gleba i ziemia, asfalt, gruz betonowy i niesegregowane odpady komunalne. Wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. W miarę możliwości odpady będą ponownie wykorzystane, bądź będą przekazywane podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gatunkowo-wodnego na etapie budowy. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że nie przewiduje się napraw maszyn i pojazdów obsługujących plac budowy, na terenie interwencji. Natomiast planuje się tankowanie pojazdów na zapleczu budowy. Miejsca postoju maszyn budowlanych oraz miejsce ich tankowania będzie wyposażone w utwardzaną i szczelną nawierzchnię. Magazynowanie materiałów będzie odbywać się w obrębie powierzchni utwardzonej. Zgodnie z uzupełnieniem  k.i.p. miejsce postoju maszyn oraz miejsca składowania materiałów nie będzie zlokalizowane w pobliżu rowów melioracyjnych. Wykonawca zapewni dostępność sorbentów, mat i biopreparatów służących do usuwania ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych na placu budowy. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunki, aby plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od brzegów cieków i zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze budowy zaopatrzone zostanie w przenośne sanitariaty dla osób pracujących podczas planowanej inwestycji, obsługiwane przez uprawniony podmiot. Woda wykorzystywana do celów budowlanych będzie pobierana sukcesywnie z sieci wodociągowej. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez spadki podłużne i  poprzeczne do projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz powierzchniowo do istniejących lub projektowanych rowów przydrożnych.
Podczas prowadzenia robót ziemnych może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. W takiej sytuacji planuje się odwodnienie wykopów poprzez: zestaw igłofiltrów o rozstawie 1 m  lub metodą powierzchniową. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana rurociągami lub wężami do rowów przydrożnych. Wody przed odprowadzeniem do odbiorników zostaną podczyszczone w osadnikach z zawiesiny.
Planowane przedsięwzięcie przecina rowy melioracyjne. W ramach planowanej inwestycji planuje się wymianę istniejących przepustów, a prace  będą polegać na: rozbiórce istniejących obiektów, wyrównaniu dna i odtworzeniu obiektu  o tych samych parametrach, z wykorzystaniem nowych materiałów. Nie przewiduje się wykorzystania nowych elementów w ciągu rowów melioracyjnych. Na czas wykonywania robót w obrębie przepustów będą wykonywane grodzie ziemne lub stalowe uniemożliwiające przepływ wody w obrębie robót ziemnych. Zatrzymane wody będą pompowane poniżej strefy robót. Po zakończeniu robót w strefie przepustu grodzie zostaną usunięte oraz zostanie przywrócony stan dna i skarp wokół wlotów i wylotów przepustów.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że przedsięwzięcie będzie realizowane po śladzie istniejącej drogi. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.
 Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Najbliższy obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odległości ok.  2 km od przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).
W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest wycinka 18 drzew gatunków takich jak lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity, jabłoń, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa i jesion wyniosły. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakim są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.
Drzewa przydrożne stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych.  Ponadto mają wielką wartość historyczną , kulturową oraz krajobrazową ponieważ liniowe zadrzewienie na terenach otwartych są bardzo wyrazistym dominantami.  Łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnia funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ. W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rekompensacyjnych prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełniania ubytków drzew w obrębie już istniejących. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzew przydrożnych wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń rekompensacyjnych w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz 1:3 (trzy nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystane młode osobniki drzew pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy – są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie zadrzewień przydrożnych.
W celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce  oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.
Mając na względzie lokalizacje planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi,  jego rodzaj, wskazane rozwiązania techniczne oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi  w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego  oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociąganie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku, poz. 1601. Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki:
- nr 15, położona w miejscowości Radłów - Gmina i Miasto Raszków, przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych - dojazdowych o symbolu jednostki bilansowej F3-KD-Z;
- nr 14/3, nr 69, nr 92 i nr 239, położone w miejscowości Radłów - Gmina i Miasto Raszków,  przeznaczone są pod tereny dróg publicznych - dojazdowych o symbolu jednostki bilansowej F4-KD-Z.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.