Raszków, dnia 29 stycznia 2021 roku

 OŚ. 6220.5.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 2831 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 29 stycznia 2020 roku, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4333P w m. Koryta na odcinku długości około 4150 m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 195/1,  161,  194/1,  194/2,  195/2, (obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta), której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), a także §3 ust. 2 pkt 2   w związku z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4333P w m. Koryta na odcinku długości około 4150 m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 195/1,  161,  194/1,  194/2,  195/2, (obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta), 

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4333P w m. Koryta na odcinku długości około 4150 m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 195/1,  161,  194/1,  194/2,  195/2, (obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta).

2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami):
a) Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako  przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
b) Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
c) Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia – nie dotyczy nalotów młodych drzew i  krzewów rosnących w rowach przydrożnych.
d) Na odcinku od km 1+500 do km 2+035 oznakować drzewa rosnące na poboczu drogi.
e) Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
f) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
? pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
? nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
? podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
? nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
g) Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac  kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
h) Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
i) prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
j) powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego;
k) plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
l) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
ł) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód  np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu (np.: PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemi;
m) koryto rzeki Lutynia zabezpieczyć przed wpadaniem gruzu i innych odpadów z przebudowywanej drogi.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 20.07.2020r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.07.2020r.) zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4333P w m. Koryta na odcinku długości około 4150 m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 195/1,  161,  194/1,  194/2,  195/2, (obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta). 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami), pismem z dnia 03 sierpnia 2020 roku, znak sprawy OŚ.6220.5.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 13 sierpnia 2020 roku (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 13.08.2020r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.249m.2020.AN, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
3. powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego;
4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
6. odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód  np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu (np.: PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemi;
7. koryto rzeki Lutynia zabezpieczyć przed wpadaniem gruzu i innych odpadów z przebudowywanej drogi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 12.08.202 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 12.08.2020r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.21.2020 wyraził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 02.12.2020 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 02.12.2020 roku), znak sprawy WOO-II.4220.139.2020.JS.6 wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4333P w miejscowości Koryta na odcinku długości ok. 4150 m, na działkach o nr ewidencyjnych: 195/1, 161, 194/1, 194/2, 195/2 obręb Koryta, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako  przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
3. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia – nie dotyczy nalotów młodych drzew i  krzewów rosnących w rowach przydrożnych.
4. Na odcinku od km 1+500 do km 2+035 oznakować drzewa rosnące na poboczu drogi.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
? pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
? nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
? podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
? nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac  kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 
Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę powiatowej nr 4333P w m. Koryta, na odcinku długości ok. 4150 m. Obecnie na całej długości droga posiada twardą z niszczoną nawierzchnię, która wymaga odbudowy. Pobocza gruntowe wymagają uzupełnienia i nadania normatywnych spadków poprzecznych. W ramach przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nawierzchni jezdni obejmującą poszerzenie jezdni i zmiana profilu podłużnego i poprzecznego; rozebranie i odbudowę nawierzchni jezdni na odcinku w km 1+504, 10- 2+035,00; przebudowę odwodnienie drogi obejmującą odmulenie i oczyszczenie rowu przydrożnego prawostronnego i przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego; wykonanie pobocza utwardzanego kruszywem; uzupełnienie i odnowienie oznakowania. Droga po przebudowie charakteryzować się będzie następującymi parametrami: klasa drogi Z, kategorii ruchu KR2, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość poboczy utwardzonych 1,0 m.
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, cechy  i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania    z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane zostaną m. in. kruszywo, cement, piasek, beton asfaltowy, masy bitumiczne, woda oraz oleje napędowe, dlatego uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.
Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 ustawy ooś ustalono, że w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się obszary wykorzystywane rolniczo oraz tereny zabudowy mieszkaniowej podlegające ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Z uzupełnienia dokumentacji wynika, że realizacja inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hałasu w stosunku do obecnego. Prognozuje się, że średni dobowy ruch, po planowanej przebudowie drogi, w 2032 r. wyniesie w przybliżeniu 800 pojazdów na dobę. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej drogi, a także jej skalę oraz prognozowane natężenie ruchu, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizacje przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów  art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczących powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d  ustawy ooś ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz funkcję jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym, nie przewiduje się jej istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Poprawa stanu technicznego istniejącej drogi wpłynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie emisji spalin. Ponadto nastąpi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów.
Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe  i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.
Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii  przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwiska.
Planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na klimat. W przypadku przedmiotowej  inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany – dwutlenek węgla. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn wykorzystywanych do budowy. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będą pojazdy spalinowe poruszające się po przedmiotowej drodze.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych.  Na etapie prac wykonawczych, źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z układaniem warstw nawierzchni drogi m. in. odpady betonowe, mieszanki bitumiczne, tworzywa sztuczne. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że droga, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo- wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W ramach prowadzonych prac zostanie wykorzystany sprzęt sprawny technicznie. Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego. Naprawy maszyn i urządzeń oraz tankowanie maszyn, odbywać się będą w przeznaczonych do tego miejscach. Usługi napraw, konserwacji maszyn obsługujących inwestycję będą wykonywane poza terenem planowanego przedsięwzięcia przez zewnętrzne firmy serwisowe. Ze względu na stosunkowo niewielki obszar przedsięwzięcia nie planuje się możliwości tankowania pojazdów i maszyn na terenie inwestycji. Nie planuje się także lokalizowania bazy materiałowo-sprzętowej na terenie inwestycji. Materiały dowożone na budowę będą bezpośrednio wbudowywane w miejsce przeznaczenia. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytworzonych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Droga po przebudowie będzie posiadała odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany: na obszarach wodno-błotnych; w strefach ochronnych ujść wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; na obszarach górskich oraz obszarach przylegających do jezior; na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; na obszarach przylegających do uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej; na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Biorą pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie drogowe położone jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków- Rochy i na terenie obszarów Natura 2000: Uroczysko Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007.
Na obszarze Natura 2000 Uroczysko Płyty Krotoszyńskiej obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2113), zmienione Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4775) i następnie Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8496). Na obszarze Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7255), zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 4444). Obszar chronionego krajobrazu nie ma obecnie obowiązujących zakazów.
Odcinek przebudowanej drogi, ze względu na teren go otaczający można podzielić na dwie części: odcinek zachodni biegnący przez otwarty krajobraz rolniczy od m. Koryta do granicy zwartego kompleksu leśnego (początek odcinka) oraz odcinek wschodni obejmujący drogę przecinającą równoleżnikowo kompleks leśny (od km 0+680 do km 4+120). Wzdłuż odcinka zachodniego znajdują się szpalery drzew i krzewów oraz niewielkie zadrzewienia przyrożne. Odcinek wschodni zlokalizowany jest w dojrzałym drzewostanie.
Na odcinku wschodnim, w km od 1+504, 10 do 2+035 na poboczu rosną drzewa stanowiące potencjalne zagrożenie dla użytkowników drogi. Wnioskodawca planował wstępnie wycinkę tych drzew, tj. łącznie 283 drzewa. Z uwagi jednak na położenie przedsięwzięcia na terenie obszaru chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000, Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew. Oznacza to, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe  i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono obowiązek wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Dopuszczono jedynie, zgodnie z wolą Wnioskodawcy, wycinkę wyłącznie nalotów młodych drzew i krzewów występujących w rowach przydrożnych bezpośrednio graniczących z drogą.
Brak wycinki drzewa rosnącego w pasie drogowym wymusza konieczność zastosowania działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Tym działaniem będzie ograniczenie maksymalnej prędkości do 70 km/h, na odcinku od km 1+500 do km 2+035 oraz oznakowanie drzew rosnących w poboczach drogi.
W trakcie wizji terenowej odcinka zachodniego, stwierdzono występowanie trzech gatunków chronionych – dwóch mchów (widłoząb miotłowy oraz pędzli czek zielonawy) oraz jednej rośliny naczyniowej (arcydzięgiel litwor nabrzeżny). Mchy objęte ochroną występują wyłącznie jako epifity – rosną na drzewach, przy czym poza jednym przypadkiem, drzewa na których je stwierdzono, znajdują się poza rowem przeznaczonym do konserwacji. Dzięgiel litwor nabrzeżny ( pow. 10 m2) występuje w rowie i jego stanowisko jest bezpośrednio zagrożone zniszczeniem. Gatunek ten jest co prawda chroniony, ale naturalne stanowisko ma na pobrzeżu Bałtyku. W centralnej i południowej Polsce, w tym w Wielkopolsce stanowiska tego gatunku są pochodzenia synantropijnego (Zając A., Zając M. 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce – dodatek. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków). W związku z tym, że gatunek ten w m. Korytach znajduje  się poza zasięgiem naturalnego rozmieszczenia gatunku, odstąpiono od nałożenia obowiązku podejmowania działań minimalizujących, w tym jego przesadzenia.
Analizując powyższe należy stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie zostaną zajęte tereny leśne ( obszar inwestycji dotyczyć będzie tylko działek należących do pasa drogowego), a w rowach nastąpi usunięcie wyłącznie nalotu młodych drzew znajdujących się w rowach przydrożnych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Wobec powyższego planowane przedsięwzięcie nie będzie sprzeczne z planami zadań ochrony ustanowionych dla ww. obszarów 2000. Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania na integralność ww. obszarów Natura 2000. Ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania na spójność sieci Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń dla zachowania na właściwym poziomie przedmiotów ochrony oraz bezpośrednio nie koliguje z ustalonymi działaniami ochronnymi i ich celami określonymi w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Nie przewiduje się także kolizji w wyniku oddziaływania pośredniego. W pododdziałach leśnych sąsiadujących z przedmiotową drogą oraz znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie zaplanowano działań ochronnych.
Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, przez część obszaru inwestycji przebiega korytarz ekologiczny Dolina Warty – Stawy Milickie (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). Z uwagi jednak na to, że planowana inwestycja jest istniejącym już ciągiem komunikacyjnym, a polegać będzie na poszerzeniu i odnowieniu nawierzchni drogi, nie wpłynie ona znacząco na jego ciągłość. Z uzupełnienia dokumentacji wynika, że podczas wizji terenowej nie stwierdzono żadnego gatunku wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a także wymienionego w Czerwonej Księdze Zwierząt Ginących i Zagrożonych (Głowaciński et al. 2002).
W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami i naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Nałożono także warunek ochrony odsłoniętych systemów korzeniowych przed przesuszeniem i  przemarznięciem. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia w istniejącym pasie drogowym oraz realizację zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku. Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki:
- nr 194/1, nr 194/2, położone w miejscowości Koryta, znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 01Z;
- nr 195/1, nr 195/2, położone w miejscowości Koryta, znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 02Z;
- nr 161, położona w miejscowości Koryta, znajduje się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD L.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia


Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 29 stycznia 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.5.2020

CHARAKTERYSTYKA   PLANOWANEGO   PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę powiatowej nr 4333P w m. Koryta, na odcinku długości ok. 4150 m. Obecnie na całej długości droga posiada twardą zniszczoną nawierzchnię, która wymaga odbudowy. Pobocza gruntowe wymagają uzupełnienia i nadania normatywnych spadków poprzecznych. W ramach przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nawierzchni jezdni obejmującą poszerzenie jezdni i zmiana profilu podłużnego i poprzecznego; rozebranie i odbudowę nawierzchni jezdni na odcinku w km 1+504, 10- 2+035,00; przebudowę odwodnienie drogi obejmującą odmulenie i oczyszczenie rowu przydrożnego prawostronnego i przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego; wykonanie pobocza utwardzanego kruszywem; uzupełnienie i odnowienie oznakowania. Droga po przebudowie charakteryzować się będzie następującymi parametrami: klasa drogi Z, kategorii ruchu KR2, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość poboczy utwardzonych 1,0 m.
Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane zostaną m. in. kruszywo, cement, piasek, beton asfaltowy, masy bitumiczne, woda oraz oleje napędowe. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.
Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Prognozuje się, że średni dobowy ruch, po planowanej przebudowie drogi, w 2032 r. wyniesie w przybliżeniu 800 pojazdów na dobę. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Poprawa stanu technicznego istniejącej drogi wpłynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie emisji spalin. Ponadto nastąpi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów.
Na etapie prac wykonawczych, źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z układaniem warstw nawierzchni drogi m. in. odpady betonowe, mieszanki bitumiczne, tworzywa sztuczne. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że droga, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytworzonych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Droga po przebudowie będzie posiadała odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up.  Piotr Rokicki

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.