Raszków, dnia 05 grudnia 2022 roku

OŚ.6220.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Stosowanie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 ze zmianami)

zawiadamiam

strony postępowania iż zebrano wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5161P Cegły - Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 1500m", realizowanego na działkach ewid. nr 352, nr 331/5, nr 331/4, nr 331/3, nr 331/2, nr 331/1, nr 333, nr 334, nr 335, nr 336, nr 337, nr 338, nr 339, nr 343, nr 340, nr 341, nr 348, nr 350, nr 351, obręb 0007 Janków Zaleśny, Gmina Raszków.
Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków (pok. nr 8) w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 16:00 i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publikacji ogłoszenia.
Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków, sołectwa Janków Zaleśny,  sołectwa Cegły - Gmina Ostrów Wielkopolski oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl w zakładce: Przewodnik petenta – ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna – ochrona środowiska.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

z up. Piotr Rokicki

 

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.