Raszków, dnia 05 grudnia 2022 roku

OŚ.6220.8.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2022, poz. 2000 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1097 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5161P Cegły - Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 1500m", realizowanego na działkach ewid. nr 352, nr 331/5, nr 331/4, nr 331/3, nr 331/2, nr 331/1, nr 333, nr 334, nr 335, nr 336, nr 337, nr 338, nr 339, nr 343, nr 340, nr 341, nr 348, nr 350, nr 351, obręb 0007 Janków Zaleśny, Gmina Raszków o wydaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20.04.2022r. znak sprawy ON-NS.9011.2.10.2022,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 22.04.2022r., znak sprawy: WR.ZZŚ.2.435.82.2022.RG,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 05.09.2022 roku, znak sprawy: WOO-II.4220.87.2022.AM.4,
Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

z up. Piotr Rokicki

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.