Raszków, dnia 24 marca 2022 roku

OŚ.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie” realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/6, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 153, nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, nr 158, nr 159/1, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 165/10, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10 obręb 0015 Pogrzybów, gmina Raszków, o wydaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Raszków, ul. Rynek 32, pok. nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki

 

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: abi@osdidk.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.