Raszków, dnia 11 marca 2022 roku

OŚ.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 11 marca 2022 roku, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu - jednej studni głębinowej na działce nr 167/3 w miejscowości Grudzielec. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Raszków, dnia 11 marca 2022 roku

OŚ.6220.1.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), a także 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu - jednej studni głębinowej na działce nr 167/3 w miejscowości Grudzielec,

orzekam:

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu - jednej studni głębinowej na działce nr 167/3 w miejscowości Grudzielec.
2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami):
• Studnię eksploatować okresowo nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie Qhmax= 25 m3/h w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych;
• Pobór wody ze studni ograniczyć do wielkości nieprzekraczającej 22 500 m3/rok;
• ujęcie eksploatować:
- w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego na poziomie 22 500 m3/rok, a maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 25 m3/h,
-  wyłączenie w okresie od 15 kwietnia do 15 września.
• Nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną z projektowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 8 ha;
• Nie prowadzić nawadniania w południe w porze największego nasłonecznienia;

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy i Miasta Raszków, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu - jednej studni głębinowej na działce nr 167/3 w miejscowości Grudzielec. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), pismem z dnia 02 kwietnia 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.1.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 24 maja 2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniu 26.05.2021r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.159.2021.JS, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. ujęcie eksploatować:
- w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego na poziomie 22 500 m3/rok, a maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie 25 m3/h;
- wyłączenie w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
2. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną z projektowanej studni prowadzić     
na obszarze o powierzchni do 8 ha;
3. nie prowadzić nawadniania w południe w porze największego nasłonecznienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 03.10.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 04.10.2021 roku), znak sprawy WOO-II.4220.186.2021.DZ.4 wyraził, że dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu, jednej studni głębinowej, Dz. Nr 167/3, m. Grudzielec", nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Studnię eksploatować okresowo nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie Qhmax= 25 m3/h w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych;
2. Pobór wody ze studni ograniczyć do wielkości nieprzekraczającej 22 500 m3/rok.
Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacja, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacja przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Odnosząc się do art. 63.ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, lit. c, lit. d oraz lit. e ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu na poziomie Qhmax= 25 m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 167/3 w Grudzielec gm. Raszków. Analiza dokumentacji wykazała, że planowana studnia zostanie wykonana w odwierconym w 2017r. do głębokości 47 mb otworze hydrogeologicznym, który w ramach niniejszego postępowania zostanie wyposażony w pompę.
Ustalono, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw należących do wnioskodawcy. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nawadnianie będzie prowadzone sezonowo, w okresie wegetacyjnym (153 dni), za pomocą deszczowni szpulowej. Planujący przedsięwzięcie przewiduje nawadnianie powierzchni ok. 8 ha na działkach nr 167/3, 167/2, 167/4, obręb 0005 Grudzielec o łącznej powierzchni całkowitej 9,17 ha. W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcie należałoby rozważyć kwalifikację do § 3 ust. 1 pkt. 89 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). Wobec stanowiska planującego przedsięwzięcie dotyczącego kwalifikacji przedsięwzięcia wskazano jedynie warunki dotyczące koniecznych ograniczeń w poborze wody. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji działkę, na której zaplanowano przedsięwzięcie, pokrywają tereny rolnicze. Pobór maksymalny godzinowy określono na poziomie Qhmax= 25 m3/h, przy promieniu leja depresji R=197,0 m. Jak wynika z przedłożonych materiałów, dokumentacja hydrogeologiczna dla przedmiotowego otworu została zatwierdzona decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 14.05.2020r., znak: RPG.6531.1.4.2020.     
Nawadnianie przy użyciu deszczowni prowadzone będzie od początku kwietnia do końca września, tj. przez 183 dni w roku. Roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie zatem     22 500 m3 . Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę oraz w zakresie powierzchni nawadnianej stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach określonych w niniejszej decyzji, jako gwarancja eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.
Zgodnie z przedstawionym profilem otworu, studnia znajduję się na obszarze przykrytym warstwą czwartorzędowych glin zwałowych i piasków, podścielonych neogeńskimi iłami. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie. Analiza wykazała, że w zasięgu teoretycznego leja depresji wynoszącego R=197,0 m wyznaczonego dla poboru Qhmax= 25 m3/h nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia,  według materiałów archiwalnych najbliższe studnie od nowoprojektowanej, zlokalizowane są w miejscowościach: Grudzielec, Bógwidze, Bronów, Borowiec, Sobótka, Żychlin i znajdują się w odległości ok. 0,8 – 5,0 km. Odległość dzieląca studnie jest większa, niż suma wytworzonych przez nie lejów depresji. Należy zaznaczyć, że planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 22 500 m3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia będzie relatywnie niewielki, ograniczony do Qśr=2,25 m3 /h. W celu ochrony dostępnych zasobów wód podziemnych nałożono warunek, aby nie pobierać ze studni więcej wody aniżeli deklarowane 22 500 m3 /rok.  
Biorąc pod uwagę planowaną maksymalną wydajność przedmiotowej studni na poziomie 25 m3/h i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorą pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), nie przewiduję się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.
Ze względu na skalę, rodzaj i charakter inwestycji (sezonowy pobór wody, uzależniony od warunków atmosferycznych) stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony wcześniej otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie wyposażony w szczelną zabudowę, co uniemożliwi migracje wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.
Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami) ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód  podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduję się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), na podstawie treści karty informacyjnej przedsięwzięcia. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.               
Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacja inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.
Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami) należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.      
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 1,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia, są obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). Z analizy ortofotomapy wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują drzewa. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków, zatwierdzonej Uchwałą Nr X/X/142/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5972 z dnia 10 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 167/3, położona w miejscowości Grudzielec - Gmina i Miasto Raszków, w części przeznaczona jest pod tereny o użytkowaniu rolniczym o symbolu jednostki bilansowej R oraz w części przeznaczona jest pod nieużytki o symbolu jednostki bilansowej N.
Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, że nie ma potrzeby  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ z up. Piotr Rokicki


W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:
1. Strony postępowania wg. art. 49 KPA

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy i Miasta  w Raszkowie jest Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta z siedzibą w Raszkowie,  Rynek 32,  63-440 Raszków.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy i Miasta. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.


Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 11.03.2022 roku
znak sprawy OŚ.6220.1.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędu na poziomie Qhmax= 25 m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 167/3 w Grudzielec, gm. Raszków. Analiza dokumentacji wykazała, że planowana studnia zostanie wykonana w odwierconym w 2017r. do głębokości 47 mb otworze hydrogeologicznym, który w ramach niniejszego postępowania zostanie wyposażony w pompę.
Pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw należących do wnioskodawcy. Nawadnianie będzie prowadzone sezonowo, w okresie wegetacyjnym (153 dni), za pomocą deszczowni szpulowej. Planujący przedsięwzięcie przewiduje nawadnianie powierzchni ok. 8 ha na działkach nr 167/3, 167/2, 167/4, obręb 0005 Grudzielec o łącznej powierzchni całkowitej 9,17 ha. Działkę, na której zaplanowano przedsięwzięcie, pokrywają tereny rolnicze. Pobór maksymalny godzinowy określono na poziomie Qhmax= 25 m3/h, przy promieniu leja depresji R=197,0 m. Dokumentacja hydrogeologiczna dla przedmiotowego otworu została zatwierdzona decyzją Starosty Ostrowskiego z dnia 14.05.2020r., znak: RPG.6531.1.4.2020.     
Nawadnianie przy użyciu deszczowni prowadzone będzie od początku kwietnia do końca września, tj. przez 183 dni w roku. Roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie zatem     22 500 m3 .
Zgodnie z przedstawionym profilem otworu, studnia znajduję się na obszarze przykrytym warstwą czwartorzędowych glin zwałowych i piasków, podścielonych neogeńskimi iłami. Planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 22 500 m3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia będzie relatywnie niewielki, ograniczony do Qśr=2,25 m3 /h. W celu ochrony dostępnych zasobów wód podziemnych nałożono warunek, aby nie pobierać ze studni więcej wody aniżeli deklarowane 22 500 m3/rok.  
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 1,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia, są obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków, zatwierdzonej Uchwałą Nr X/X/142/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5972 z dnia 10 grudnia 2012 roku.
Zgodnie z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 167/3, położona w miejscowości Grudzielec - Gmina i Miasto Raszków, w części przeznaczona jest pod tereny o użytkowaniu rolniczym o symbolu jednostki bilansowej R oraz w części przeznaczona jest pod nieużytki o symbolu jednostki bilansowej N.