Raszków, dnia 15 kwietnia  2022 roku

OŚ.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 15 kwietnia 2022 roku, na wniosek Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie” realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/6, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 153, nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, nr 158, nr 159/1, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 165/10, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10 obręb 0015 Pogrzybów, gmina Raszków, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
 Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), a także  3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 89 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy i Miasta Raszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie” realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/6, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 153, nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, nr 158, nr 159/1, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 165/10, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10 obręb 0015 Pogrzybów, gmina Raszków.

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie” realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/6, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 153, nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, nr 158, nr 159/1, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 165/10, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10 obręb 0015 Pogrzybów, gmina Raszków.
2. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami):
1. Zaprojektować zbiornik o powierzchni lustra wody 5,44 ha i pojemności 120 000 m3 z piętrzeniem do rzędnej 141,00 m n.p.m.
2. W rowie R-F poniżej zapory utrzymywać co najmniej przepływ nienaruszalny wielkości Qn = 0,0045 m3/s.
3. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. godz. 6:00 – 22:00.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych odłowić płazy występujące w zbiorniku Kąpielka i przenieść je do zbiornika Zalew lub Żaba.
5. Prace budowlane prowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
6. W zachodniej części zbiornika wybudować wyspę ziemną o przebiegu równoleżnikowym o szerokości nie mniejszej niż 5 m i długości nie mniejszej niż 50 m.
7. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do końca lutego.
8. Posadzić drzewa w skali 1:1 (liczba drzew sadzonych do liczby drzew usuwanych) dla drzew o obwodzie ? 100 cm, 2:1 dla drzew o obwodzie 101 – 200 cm i 3:1 dla drzew o obwodzie > 200 cm. Nie stosować roślin gatunków obcych.
9. Posadzić krzewy o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia krzewów usuwanych. Nie stosować roślin gatunków obcych.
10. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski krzewów i drzew – właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez minimum 3 lata.
11. Prowadzić monitoring udatności i trwałości posadzonych drzew i krzewów, w 1., 2. i 3. roku po ich posadzeniu. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
12. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny techniczne, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
13. Plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu, zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
14. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych
15. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
16. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
17. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;
18. Wykonać zbiornik ziemny o następujących parametrach:
    maksymalnej powierzchni całkowitej - 5,76 ha, maksymalnej pojemność – 119 680 m3, głębokości do 2,88 m, MaxPP=141,00 m n.p.m., MinPP= 140,5 m n.p.m.;
19. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, podczas gospodarowania wodą w  planowanym zbiorniku uwzględnić następujące zasady:
? W okresie jesiennym obniżać poziom wody w zbiorniku do MinPP w celu stworzenia rezerwy dla przyjęcia wody z wezbrań wiosennych;
? W celu zachowania wysokiego potencjału ekologicznego w zbiorniku zamontować aeratory napowietrzające.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, wnioskiem z dnia 09.11.2021r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.11.2021r.) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie” realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/6, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 153, nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, nr 158, nr 159/1, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 165/10, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10 obręb 0015 Pogrzybów, gmina Raszków. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 89e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.  247 ze zmianami), pismem z dnia 30 listopada 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.6.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 17.12.2021 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 17.12.2021r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.73.2021 wyraził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 28 stycznia 2022 roku (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 28.01.2022r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.406.2021.JS, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny techniczne, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
2. Plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu, zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
3. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych
4. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
5. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
6. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;
7. Wykonać zbiornik ziemny o następujących parametrach:
   maksymalnej powierzchni całkowitej - 5,76 ha, maksymalnej pojemność – 119 680 m3, głębokości do 2,88 m, MaxPP=141,00 m n.p.m., MinPP= 140,5 m n.p.m.;
8. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, podczas gospodarowania wodą w planowanym zbiorniku uwzględnić następujące zasady:
? W okresie jesiennym obniżać poziom wody w zbiorniku do MinPP w celu stworzenia rezerwy dla przyjęcia wody z wezbrań wiosennych;
? W celu zachowania wysokiego potencjału ekologicznego w zbiorniku zamontować aeratory napowietrzające
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 23.03.2022 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 23.03.2022 roku), znak sprawy WOO-IV.4220.2015.2021.WR.4, wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie  realizowanego na działkach oznaczonych nr 134/4, 134/6, 135/1, 136/1, 136/2, 136/4, 136/5,  136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/11, 136/12, 137/3, 139/28, 140/1, 141/1, 142/3, 143/1, 145/1, 146/3, 147/2, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 164/2, 165/1, 165/9, 165/10, 167/1, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 167/17, 167/19, 168/1, 169/1, 170/2, 172/1, 218/10 obręb Pogrzybów, gmina Raszków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Zaprojektować zbiornik o powierzchni lustra wody 5,44 ha i pojemności 120 000 m3
z  piętrzeniem do rzędnej 141,00 m n.p.m.
2. W rowie R-F poniżej zapory utrzymywać co najmniej przepływ nienaruszalny wielkości Qn = 0,0045 m3/s.
3. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. godz. 6:00 – 22:00.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych odłowić płazy występujące w zbiorniku Kąpielka i przenieść je do zbiornika Zalew lub Żaba.
5. Prace budowlane prowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
6. W zachodniej części zbiornika wybudować wyspę ziemną o przebiegu równoleżnikowym o szerokości nie mniejszej niż 5 m i długości nie mniejszej niż 50 m.
7. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić w terminie od 1 sierpnia do końca lutego.
8. Posadzić drzewa w skali 1:1 (liczba drzew sadzonych do liczby drzew usuwanych) dla drzew o obwodzie ? 100 cm, 2:1 dla drzew o obwodzie 101 – 200 cm i 3:1 dla drzew
o obwodzie > 200 cm. Nie stosować roślin gatunków obcych.
9. Posadzić krzewy o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia krzewów usuwanych. Nie stosować roślin gatunków obcych.
10. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski krzewów i drzew – właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez minimum 3 lata.
11. Prowadzić monitoring udatności i trwałości posadzonych drzew i krzewów, w 1., 2. i 3. roku po ich posadzeniu. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie. Parametry istniejącego zbiornika: powierzchnia całkowita - 13 000 m2, głębokośc - 1,40 m. Jako główne cele projektowanego zbiornika wskazano: podniesienie przepływów niżówkowych poniżej zapory, zdolności gromadzenie i przechowywania wody - mała retencja, możliwość stopniowego upuszczania wody w czasie niedoborów lub suszy, wpływ na małe powodzie w okresie tzw. deszczy nawalnych, wykorzystania wody do celów pożarowych, sportowo-rekreacyjnych i wędkarstwa.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powstanie usypiska urobku
o wysokości 6–7 m i powierzchni 2,35 ha w części dolnej oraz 1,19 ha w części górnej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę plaży o powierzchni 4 200 m2, stworzenie pasa zieleni oraz przebudowę istniejącej budowli piętrzącej – zapory obejmującą uszczelnienie przepływu poprzez wbudowanie szczelnej ścianki stalowej i ścianki z PCV oraz podniesienie przelewu studni przelewowo-upustowej z wymianą szandorów drewnianych na PCV.
Łącznie rozbudowany zbiornik Kąpielka będzie miał powierzchnię lustra wody 5,44 ha
i pojemność 120 000 m3 z piętrzeniem do rzędnej 141,00 m n.p.m. Powyższe uwzględniono
w warunkach niniejszej decyzji, gdyż to określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania terenu.
Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcia w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to grunty użytkowane rolniczo – pola i łąki. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – sąsiadują bezpośrednio z terenem przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Kierując się zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż jest to rozbudowa istniejącego zbiornika, na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, stwierdzono nie będzie ono znaczącym źródłem emisji hałasu do środowiska. Hałas generowany będzie przez ludzi przebywających nad zbiornikiem. Wnioskodawca w ramach przedsięwzięcia przewiduje wprowadzenie zieleni urządzonej, która będzie pełniła funkcję osłonowo-izolacyjną. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając charakter  przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia ustalono, że w analizie oddziaływania nie uwzględniono potrzeb innych użytkowników ze względu na brak ważnych pozwoleń wodnoprawnych w zlewni. W bilansie zbiornika nie uwzględniono także występujących w skarpach i okresowo zasilających zbiornik wysięków i źródlisk. Obszar bezpośredniego oddziaływania zbiornika według krzywej depresji wynosi maksymalnie 7 m. Odległość ta wynika z warunków geologicznych. Według informacji wskazanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie zbiornika wykonano szereg badań geologicznych do głębokości maksymalnej 4 m p.p.t. Na ich podstawie ustalono, że w podłożu zbiornika występuje podłoże gliniaste do głębokości 1 m p.p.t., głębiej piaski średnie oraz glina piaszczysta i zwięzła poniżej. Zwierciadło wód gruntowych stwierdzono na głębokości 0,97–1,5 m p.p.t. i uznano, że podlega ono sezonowym wahaniom wynikającym z opadów atmosferycznych. Jednocześnie uznano, że zbiornik nie będzie miał wpływu na ruchy masowe, gdyż takie nie występują, ponadto, niwelacja terenu nie będzie znacząca, bowiem ukształtowanie terenu sprzyja rozbudowie czaszy zbiornika. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasoby wodne zlewni rowu R-F umożliwiają realizację przedsięwzięcia w zamierzonych parametrach, przy jednoczesnym braku oddziaływania na stosunki wodne i przepływy charakterystyczne w rzece Ołobok.
Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono co następuje. Przedsięwzięcie położone jest w zlewni Prosny, która pozbawiona jest naturalnych jezior. Występujące w niej wody stojące to
w większości sztuczne zbiorniki wodne na ciekach lub rowach i stawy. Takie uwarunkowania sprawiają, że istotną rolę w utrzymaniu zasobów wodnych stanowi retencja korytowa
i powierzchniowa. Oznacza to też, że intensywne opady deszczu mogą przekładać się na nagłe wzrostu przepływu. Rów R-F uchodzi do lewego brzegu Ołoboku, który jest dopływem Prosny. W miejscu rowu R-F i zbiornika szerokość zlewni Ołoboku od lewej strony rzeki do działu wodnego II rzędu występującego na zachód od Ołoboku wynosi zaledwie 3,43 km. Planowany zbiornik Kąpielka znajduje się w linii prostej w odległości około 840 m od Ołoboku. Rów melioracyjny R-F, w ciągu którego znajduje się zbiornik Kąpielka, bierze początek w odległości około 2,5 km na zachód od zbiornika i przebiega w większości wśród przylegających gruntów ornych. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonana będzie jego konserwacja w kilometrze od 1+700 do jego źródeł. Zlewnia rowu osiąga powierzchnię zaledwie 2,84 km2. W dnie ma szerokość 0,2–0,6 m. Zlewnia rowu jest zatem stosunkowo niewielka i mało skomplikowana.
Celem rozbudowy zbiornika jest między innymi wzrost pojemności na rzecz małej retencji wodnej, retencja w przypadku wystąpienia nawalnych opadów, ale też podniesienie przepływów niżówkowych poniżej zbiornika, wykorzystanie zbiornika do celów pożarowych, wędkarstwa rekreacyjnego i rekreacji.
W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono obliczenia przepływów charakterystycznych rowu R-F, które posłużyły do opracowania bilansu wodnego zbiornika po jego rozbudowie. Według tych informacji, przepływ nienaruszalny w rowie, jaki bezwzględnie zachowany powinien być w rowie poniżej zbiornika wynosi Qn = 0,0045 m3/s. Ponadto, przy przepływie średnim rocznym Qm = 0,0151 m3/h, woda w rowie stanowi mniej niż 1% przepływów średnich rzeki Ołobok
w miejscu ujścia do Prosny. Objętości wody jakie prowadzi rów R-F nie są zatem istotne z punktu widzenia utrzymania przepływów charakterystycznych w Ołoboku, czy Prośnie. Wynika to z tego, że zlewnia rowu jest stosunkowo ograniczona, mała i nieskomplikowana.
Przy powierzchni zbiornika 5,44 ha i średniej głębokości 2,2 m, jego pojemność wyniesie 119 680 m3. Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że dla tej pojemności, przy przepływie charakterystycznym dla okresu pozimowego Q3z = 0,471 m3/s, zbiornik napełniony zostanie w około 3 dni, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego poniżej zbiornika. Przedstawiono także czas napełnienia zbiornika w przypadku wystąpienia niższego przepływu, tj. przepływu średniego rocznego Qm = 0,0151 m3/s, przy którym napełnienie zbiornika, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego, wyniosło około 100 dni. Jak wynika z bilansu wodnego, ubytki wody wynikające z parowania z lustra wody wynoszą od 0,001 l/s/5,44 ha w marcu do 0,00408 l/s/5,44 ha w lipcu – sierpniu, co w okresie marzec – wrzesień daje średni pobór rzędu około 248 m3/d. Wyjaśniono ponadto, że w przypadku braku dopływu wody do zbiornika lub dopływu mniejszego niż nienaruszalny i pokrywający straty na parowanie, w zbiorniku nastąpi obniżanie rzędnej lustra wody, a uzupełnianie niedoborów do rzędnej 141,00 m n.p.m. prowadzone będzie wówczas z przepływów charakterystycznych dla okresu letniego Q3l = 0,374 m3/s w okresie jego występowania (czerwiec – lipiec). Z uzupełnienia wynika jednak, że dotychczas nie było problemów w zasilaniu zbiornika. Z tego względu wnioskodawca zakłada, że nie będzie to miało wpływu na cele ustalone dla zbiornika. Z założenia jednak, po napełnieniu czaszy zbiornika przepływ wód w rowie R-F, z wyjątkiem ewentualnego uzupełnienia strat na parowanie, w całości pozostanie do dyspozycji przepływu w rowie. Sporządzony bilans wskazuje, że po uwzględnieniu strat na parowanie, a także przepływu nienaruszalnego, w rowie nadal pozostaje przepływ niemal dwukrotnie większy od nienaruszalnego.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia retencji powierzchniowej wód, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że z powstawaniem emisji substancji do powietrza będzie się wiązał głównie etap budowy przedsięwzięcia. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy oraz, że ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Na etapie eksploatacji źródłem emisji będą pojazdy osób korzystających ze zbiornika. Będzie to oddziaływanie pomijalne, zwłaszcza zważywszy na fakt, iż zbiornik położony jest przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej i usługowej.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Przedsięwzięcie będzie generowało odpady na etapie budowy, które będą tymczasowo magazynowe na placu budowy, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Masy ziemne o łącznej objętości 111 018 m3 zostaną zdeponowane na będących własnością Wnioskodawcy działkach nr 153, 154, 155, 156, 157 i 158 w postaci pryzmy o wysokości do 6–7 m i wymiarach 120 x 196 m u podstawy oraz 75 x 156 m na płaszczyźnie górnej; nachylenie skarp wyniesie 1:3; na powierzchni zostaną urządzone tereny rekreacyjno-sportowe (nie objęte niniejszym postępowaniem).
Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu warunków wskazanych w niniejszej opinii, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono,
że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód
i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior. Rozbudowywany zbiornik położony jest na rowie melioracyjnym o nazwie R-F w zlewni rzeki Ołobok, będącej lewostronnym dopływem Prosny, która uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty. .
Wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Prawie cały zbiornik znajduje się w granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW”. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.
Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, w obrębie którego nie obowiązują zakazy. Oceniając oddziaływanie przedsięwzięcia na wyżej wymienioną formę ochrony przyrody wzięto pod uwagę cel wyznaczania obszaru  chronionego krajobrazu wynikający z jego definicji zawartej w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), dalej ustawy o ochronie przyrody. Biorąc pod uwagę powyższe, a także rekreacyjno-wypoczynkową funkcję rozbudowywanego zbiornika uznano, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi, poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego wyznaczonymi w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.) oraz poza obszarami Natura 2000. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o około 100 m.
Przedsięwzięcie zaplanowano na gruntach ornych i łąkach wilgotnych, w obrębie których nie występują chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin i grzybów oraz siedliska przyrodnicze lub gatunki roślin mające znaczenie dla Wspólnoty. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wycinki 96 drzew o obwodach do 380 cm, głównie olsz czarnych. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa to bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtujące lokalny klimat, absorbujące zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie oraz zwiększając retencję wód opadowych. Przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego rekompensaty nałożono na Wnioskodawcę obowiązek nasadzeń zastępczych; dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem określono wielkość nasadzeń w skali 1:1 (liczba drzew sadzonych do liczby drzew usuwanych) dla drzew o obwodzie ? 100 cm, 2:1 dla drzew o obwodzie 101–200 cm i 3:1 dla drzew o obwodzie > 200 cm. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału wykorzystywanego do tego celu oraz prac pielęgnacyjnych. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia nie wynika czy realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała usunięcia krzewów, jednakże nie można takiej możliwości wykluczyć, gdyż na terenie planowanego zbiornika występują krzewy. Biorąc to pod uwagę zobowiązano Wnioskodawcę do posadzenia krzewów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia krzewów usuwanych oraz usunięcia ich poza sezonem lęgowym ptaków. Mając na względzie art. 120 ustawy o ochronie przyrody oraz ochronę rodzimej bioróżnorodności zobowiązano także Wnioskodawcę do niewykorzystywania do tego celu drzew i krzewów gatunków obcych.
Wśród drzew przeznaczonych do wycinki znajdują się wierzby rosnące wzdłuż rowu melioracyjnego R-F, o obwodach do 380 cm. Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała, aby były one siedliskiem chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków owadów, w szczególności pachnicy dębowej Osmoderma eremita.
W rozbudowywanym zbiorniku oraz w rowie melioracyjnym R-F stwierdzono występowanie ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy zielonej Bufotes viridis oraz żab zielonych Pelophylax esculentus complex. Mając powyższe na względzie, a także istnienie w sąsiedztwie przedsięwzięcia kliku zbiorników wodnych oraz brak wiedzy na temat szlaków migracyjnych płazów nałożono na Wnioskodawcę warunek prowadzenia prac budowlanych poza okresem rozrodczym płazów, okresem rozwoju kijanek oraz okresem dyspersji osobników młodocianych, to jest pomiedzy 1 sierpnia a końcem lutego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych ze zbiornika Kąpielka należy odłowić płazy i przenieść je do któregoś ze zbiorników sąsiednich – Zalew lub Żaba.
Dla stworzenia miejsca odpoczynku płazów i ptaków wodnych, a docelowo jako miejsce gniazdowania i żerowania ptaków zobowiązano Wnioskodawcę do budowy wyspy zlokalizowanej w zachodniej części zbiornika, o minimalnej szerokości 5 m i minimalnej długości 50 m.
Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na użytkowanych rolniczo tj. gruntach ornych i łąkach oraz jego realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz
możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.:
1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków obejmujący część obszaru miejscowości Pogrzybów i Przybysławice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 sierpnia 2021 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 września 2021 roku, poz. 6750, w którym niżej wymienione działki, położone w miejscowości Pogrzybów - Gmina i Miasto Raszków, tj.:
- nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10, przeznaczone są pod tereny usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS.
- nr 153, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, w części przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu jednostki bilansowej MN, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD;
- nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, w części przeznaczone są pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD;
- nr 158, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD oraz w części przeznaczona jest pod drogi wewnętrzne o symbolu jednostki bilansowej KDW;
- nr 165/10, w przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS;
2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku, poz. 2227, w którym niżej wymienione działki, położone w miejscowości Pogrzybów - Gmina i Miasto Raszków, tj.:
- nr 165/10, w części przeznaczona jest pod tereny ciągów pieszych o symbolu jednostki bilansowej 4Cp;
- nr 159/1, w części przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach jednostek bilansowych 8MN i 9MN oraz w pozostałej części przeznaczona jest pod  tereny dróg publicznych dojazdowych o symbolu jednostki bilansowej 1KDD.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

 

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 


Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 15.04.2022 roku
znak sprawy OŚ.6220.6.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie. Parametry istniejącego zbiornika: powierzchnia całkowita - 13 000 m2, głębokośc - 1,40 m. Jako główne cele projektowanego zbiornika wskazano: podniesienie przepływów niżówkowych poniżej zapory, zdolności gromadzenie i przechowywania wody - mała retencja, możliwość stopniowego upuszczania wody w czasie niedoborów lub suszy, wpływ na małe powodzie w okresie tzw. deszczy nawalnych, wykorzystania wody do celów pożarowych, sportowo-rekreacyjnych i wędkarstwa.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powstanie usypiska urobku o wysokości 6–7 m i powierzchni 2,35 ha w części dolnej oraz 1,19 ha w części górnej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę plaży o powierzchni 4 200 m2, stworzenie pasa zieleni oraz przebudowę istniejącej budowli piętrzącej – zapory obejmującą uszczelnienie przepływu poprzez wbudowanie szczelnej ścianki stalowej i ścianki z PCV oraz podniesienie przelewu studni przelewowo-upustowej z wymianą szandorów drewnianych na PCV.
Łącznie rozbudowany zbiornik Kąpielka będzie miał powierzchnię lustra wody 5,44 ha
i pojemność 120 000 m3 z piętrzeniem do rzędnej 141,00 m n.p.m.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.
Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to grunty użytkowane rolniczo – pola i łąki. Najbliższe tereny chronione akustycznie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – sąsiadują bezpośrednio z terenem przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Obszar bezpośredniego oddziaływania zbiornika według krzywej depresji wynosi maksymalnie 7 m. Odległość ta wynika z warunków geologicznych. Na badań geologicznych ustalono, że w podłożu zbiornika występuje podłoże gliniaste do głębokości 1 m p.p.t., głębiej piaski średnie oraz glina piaszczysta i zwięzła poniżej. Zwierciadło wód gruntowych stwierdzono na głębokości 0,97–1,5 m p.p.t. i uznano, że podlega ono sezonowym wahaniom wynikającym z opadów atmosferycznych. Zbiornik nie będzie miał wpływu na ruchy masowe, gdyż takie nie występują, ponadto, niwelacja terenu nie będzie znacząca, bowiem ukształtowanie terenu sprzyja rozbudowie czaszy zbiornika. Przedsięwzięcie położone jest w zlewni Prosny, która pozbawiona jest naturalnych jezior. Występujące w niej wody stojące to w większości sztuczne zbiorniki wodne na ciekach lub rowach i stawy. Takie uwarunkowania sprawiają, że istotną rolę w utrzymaniu zasobów wodnych stanowi retencja korytowa i powierzchniowa. Oznacza to też, że intensywne opady deszczu mogą przekładać się na nagłe wzrostu przepływu. Rów R-F uchodzi do lewego brzegu Ołoboku, który jest dopływem Prosny. W miejscu rowu R-F i zbiornika szerokość zlewni Ołoboku od lewej strony rzeki do działu wodnego II rzędu występującego na zachód od Ołoboku wynosi zaledwie 3,43 km. Planowany zbiornik Kąpielka znajduje się w linii prostej w odległości około 840 m od Ołoboku. Rów melioracyjny R-F, w ciągu którego znajduje się zbiornik Kąpielka, bierze początek w odległości około 2,5 km na zachód od zbiornika i przebiega w większości wśród przylegających gruntów ornych. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonana będzie jego konserwacja w kilometrze od 1+700 do jego źródeł. Zlewnia rowu osiąga powierzchnię zaledwie 2,84 km2. W dnie ma szerokość 0,2–0,6 m. Zlewnia rowu jest zatem stosunkowo niewielka i mało skomplikowana.
Celem rozbudowy zbiornika jest między innymi wzrost pojemności na rzecz małej retencji wodnej, retencja w przypadku wystąpienia nawalnych opadów, ale też podniesienie przepływów niżówkowych poniżej zbiornika, wykorzystanie zbiornika do celów pożarowych, wędkarstwa rekreacyjnego i rekreacji.
Przepływ nienaruszalny w rowie, jaki bezwzględnie zachowany powinien być w rowie poniżej zbiornika wynosi Qn = 0,0045 m3/s. Ponadto, przy przepływie średnim rocznym Qm = 0,0151 m3/h, woda w rowie stanowi mniej niż 1% przepływów średnich rzeki Ołobok
w miejscu ujścia do Prosny. Objętości wody jakie prowadzi rów R-F nie są zatem istotne z punktu widzenia utrzymania przepływów charakterystycznych w Ołoboku, czy Prośnie. Wynika to z tego, że zlewnia rowu jest stosunkowo ograniczona, mała i nieskomplikowana.
Przy powierzchni zbiornika 5,44 ha i średniej głębokości 2,2 m, jego pojemność wyniesie 119 680 m3. Z przedstawionych informacji wynika, że dla tej pojemności, przy przepływie charakterystycznym dla okresu pozimowego Q3z = 0,471 m3/s, zbiornik napełniony zostanie w około 3 dni, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego poniżej zbiornika. Przedstawiono także czas napełnienia zbiornika w przypadku wystąpienia niższego przepływu, tj. przepływu średniego rocznego Qm = 0,0151 m3/s, przy którym napełnienie zbiornika, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego, wyniosło około 100 dni. Jak wynika z bilansu wodnego, ubytki wody wynikające z parowania z lustra wody wynoszą od 0,001 l/s/5,44 ha w marcu do 0,00408 l/s/5,44 ha w lipcu – sierpniu, co w okresie marzec – wrzesień daje średni pobór rzędu około 248 m3/d. W przypadku braku dopływu wody do zbiornika lub dopływu mniejszego niż nienaruszalny i pokrywający straty na parowanie, w zbiorniku nastąpi obniżanie rzędnej lustra wody, a uzupełnianie niedoborów do rzędnej 141,00 m n.p.m. prowadzone będzie wówczas z przepływów charakterystycznych dla okresu letniego Q3l = 0,374 m3/s w okresie jego występowania (czerwiec – lipiec).
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia retencji powierzchniowej wód, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu.
Masy ziemne o łącznej objętości 111 018 m3 zostaną zdeponowane na będących własnością Wnioskodawcy działkach nr 153, 154, 155, 156, 157 i 158 w postaci pryzmy o wysokości do 6–7 m i wymiarach 120 x 196 m u podstawy oraz 75 x 156 m na płaszczyźnie górnej; nachylenie skarp wyniesie 1:3; na powierzchni zostaną urządzone tereny rekreacyjno-sportowe (nie objęte niniejszym postępowaniem).
Rozbudowywany zbiornik położony jest na rowie melioracyjnym o nazwie R-F w zlewni rzeki Ołobok, będącej lewostronnym dopływem Prosny, która uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty.
Wskazano, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Prawie cały zbiornik znajduje się w granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW”. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.
Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, w obrębie którego nie obowiązują zakazy. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi, poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego oraz poza obszarami Natura 2000. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o około 100 m.
Przedsięwzięcie zaplanowano na gruntach ornych i łąkach wilgotnych, w obrębie których nie występują chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin i grzybów oraz siedliska przyrodnicze lub gatunki roślin mające znaczenie dla Wspólnoty. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wycinki 96 drzew o obwodach do 380 cm, głównie olsz czarnych.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.:
1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków obejmujący część obszaru miejscowości Pogrzybów i Przybysławice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/242/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 sierpnia 2021 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 września 2021 roku, poz. 6750, w którym niżej wymienione działki, położone w miejscowości Pogrzybów - Gmina i Miasto Raszków, tj.:
- nr 134/4, nr 134/6, nr 135/1, nr 136/1, nr 136/2, nr 136/4, nr 136/5, nr 136/7, nr 136/8, nr 136/9, nr 136/11, nr 136/12, nr 137/3, nr 139/28, nr 140/1, nr 141/1, nr 142/3, nr 143/1, nr 145/1, nr 146/3, nr 147/2, nr 152/2, nr 159/2, nr 164/2, nr 165/1, nr 165/9, nr 167/1, nr 167/10, nr 167/11, nr 167/12, nr 167/13, nr 167/17, nr 167/19, nr 168/1, nr 169/1, nr 170/2, nr 172/1, nr 218/10, przeznaczone są pod tereny usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS.
- nr 153, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, w części przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu jednostki bilansowej MN, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD;
- nr 154, nr 155, nr 156, nr 157, w części przeznaczone są pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD;
- nr 158, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS, w części przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji o symbolu jednostki bilansowej US, oraz w części przeznaczona jest pod drogi publiczne dojazdowe o symbolu jednostki bilansowej KDD oraz w części przeznaczona jest pod drogi wewnętrzne o symbolu jednostki bilansowej KDW;
- nr 165/10, w przeznaczona jest pod teren usług sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych – stawy, rowy melioracyjne oraz usług sportu i rekreacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rekreacyjną o symbolu jednostki bilansowej US/WS;
2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 marca 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku, poz. 2227, w którym niżej wymienione działki, położone w miejscowości Pogrzybów - Gmina i Miasto Raszków, tj.:
- nr 165/10, w części przeznaczona jest pod tereny ciągów pieszych o symbolu jednostki bilansowej 4Cp;
- nr 159/1, w części przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach jednostek bilansowych 8MN i 9MN oraz w pozostałej części przeznaczona jest pod  tereny dróg publicznych dojazdowych o symbolu jednostki bilansowej 1KDD.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki