Raszków, dnia 28.02.2022 roku

OŚ. 6220.5.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że, w dniu 28 lutego 2022 roku, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5285P Raszków - Głogowa na odcinku długości ok. 2000m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych:
- jednostka ewidencyjna gmina Raszków, obręb ew. Głogowa działka nr 61 i nr 193,
- jednostka ewidencyjna miasto Raszków, obręb ewid. Raszków, działka nr 30/1 i nr 30/2, której treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip, www.ekoportal.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl.
Z ww. decyzją oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Na niniejszą decyzję przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 14 dni na wniesienie odwołania rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Raszków, dnia 28 lutego 202 roku

OŚ.6220.5.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami), a także §3 ust. 1pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działającego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5285P Raszków - Głogowa na odcinku długości ok. 2000m", 

orzekam

1.Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5285P Raszków - Głogowa na odcinku długości ok. 2000m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych:
- jednostka ewidencyjna gmina Raszków, obręb ew. Głogowa działka nr 61 i nr 193,
- jednostka ewidencyjna miasto Raszków, obręb ewid. Raszków, działka nr 30/1 i nr 30/2.

2.Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zmianami):
1.Prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2.Materiały sypkie przewozić i magazynować w sposób ograniczający pylenie.
3.Masy bitumiczne przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia przed emisją do powietrza.
4.W okresach suszy teren placu budowy zraszać wodą.
5.Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
6.Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego.
7.Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
8.Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa;
9.Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
10.Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający  wymogi dopuszczające go do użytku.
11.Prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn.
12.Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
13.Miejsca tankowania oraz napraw pojazdów i sprzętu budowlanego zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
14.Materiały potencjalne niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.
15.Teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez wyspecjalizowane podmioty.
16.Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagana dla obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna wykopu.
17.Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowisko gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
18.Przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodno prawne (pozwolenia wodno prawne i/lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z przebudową lub odbudową urządzeń wodnych).

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji .

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działający przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 05.08.2021r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 05.08.2021r.) zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi nr 5285P Raszków - Głogowa na odcinku długości ok. 2000m" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych:
- jednostka ewidencyjna gmina Raszków, obręb ew. Głogowa działki nr 61 i nr 193,
- jednostka ewidencyjna miasto Raszków, obręb ewid.  Raszków, działki nr 30/1 i nr 30/2. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), oraz na podstawie złożonych dokumentów, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Z uwagi, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 71, ust. 1 pkt. 1, ust. 1a wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i  4, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zmianami), pismem z dnia 01 września 2021 roku, znak sprawy OŚ.6220.5.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska (opinii) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 29 września 2021 roku (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 01.10.2021r.), znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.315.2021.JS, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1.Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;
2.Prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn;
3.Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
4.Teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
5.Miejsca tankowania oraz napraw pojazdów i sprzętu budowlanego zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego
6.Materiały potencjalne niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;
7.Teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez wyspecjalizowane podmioty;
8.Ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagana dla obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna wykopu;
9.Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
10.Przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodno prawne (pozwolenia wodno prawne i/lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z przebudową lub odbudową urządzeń wodnych).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną z dnia 01.10.2021 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 01.10.2021r), znak sprawy: ON-NS.9011.2.59.2021 wyraził, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią z dnia 07.12.2021 roku  (przesłaną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP w dniu 09.12.2021 roku), znak sprawy WOO-II.4220.323.2021.ZP.5 wyraził, że dla przedsięwzięcia pn:. „Przebudowa drogi nr 5285P Raszków – Głogowa na odcinku o długości ok. 2000m”, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1.Prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2.Materiały sypkie przewozić i magazynować w sposób ograniczający pylenie.
3.Masy bitumiczne przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia przed emisją do powietrza.
4.W okresach suszy teren placu budowy zraszać wodą.
5.Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
6.Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego.
7.Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
8.Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa;
9.Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr  5285P Raszków – Głogowa na odcinku o długości ok. 2000 m, bez konieczności poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Przebudowa ta związana jest z wykonaniem ścieżki rowerowej po śladzie rowu przydrożnego zlokalizowanego za poboczem gruntowym. Obecnie teren przedsięwzięcia stanowi rów przydrożny, który zostanie zarurowany kanałem deszczowym o średnicy 400 mm i na którym wykonana zostanie ścieżka z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego. Praca na istniejących w ciągu drogi przepustach drogowych związane będą jedynie z ich przedłużeniem: w km 0+539,50 o 2 m i w km 1+651,75 o 6 m. 
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: gotowe wyroby stalowe i betonowe, masy mineralno – asfaltowe, kruszywo, piasek, żwir, kamień. Wykorzystane zostaną również energia elektryczna, paliwa oraz woda.
Projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie w terenie płaskim. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.
W kontekście art.63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, przede wszystkim w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych  spodziewać należy się emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę.  Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięć będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie, nałożono warunek, aby prace wykonawcze, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znaczenie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.
Wskazane w dokumentacji natężenie ruchu  (wyrażone wskaźnikiem średniego dobowego ruchu) w obecnym roku szacowane jest na 2555 pojazdów na dobę, przy udziale pojazdów ciężkich poniżej 5%. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu. Ponadto, ścieżka rowerowa nie będzie źródłem znaczącej emisji hałasu, z uwagi na charakter pojazdów z niej korzystających. Zatem planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze zwiększeniem emisji hałasu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz natężenie ruchu pojazdów poruszających się po drodze powiatowej, nie przewiduję się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej , określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczeniem mas ziemnych.  Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Celem zmniejszenia uciążliwości, określono warunki realizacji przedsięwzięcia obejmujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń podczas transportu materiałów budowlanych, a także celem ograniczenia pylenia na placu budowy w czasie suszy – okresowe zraszanie terenu placu budowy wodą.
Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.
Mając na uwadze  rodzaj planowanego przedsięwzięcia, funkcję jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym oraz uwzględniając analizy dotyczące emisji substancji do powietrza stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane  do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z treścią uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia nie planuje się lokalizowania bazy materiałowo – sprzętowej na terenie przedsięwzięcia. Materiały niezbędne do budowy ścieżki będą dowożone i na bieżąco wbudowane. Nie mniej jednak może zaistnieć konieczność zorganizowania zaplecza budowlanego.  Wszelkie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zostaną wyznaczone na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować oraz warunek zabezpieczenia zaplecza budowy przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Pojazdy i wykorzystywany sprzęt będzie sprawny technicznie, a wszelkie naprawy oraz tankowanie odbywać się będą poza placem budowy.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną powierzchniowo do wpustów deszczowych, a następnie przez przykanaliki do planowanego kanału deszczowego i dalej do istniejącego systemu odwodnienia dla przedmiotowej drogi powiatowej.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy tj. odpady z budowy, remontów i przebudowy dróg, odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu lub w oznaczonych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
W związku z powyższym, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także uzdrowiskowe. Przedsięwzięcie nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz na obszarach górskich i leśnych. Nie będzie również zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane  do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno – budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.
Biorąc pod uwagę rodzaj, skale i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia ora przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś ustalono, że planowana ścieżka rowerowa powiązana jest z istniejącą drogą powiatową. Jednak rodzaj źródeł emisji hałasu związanych z drogą powiatową oraz ścieżką rowerową wskazuje, że planowane przedsięwzięcie polegające na budowie ścieżki rowerowej nie będzie się kumulować z oddziaływanie akustycznym drogi powiatowej.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie następujących obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007; specjalnego obszaru ochrony Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).
Wzdłuż drogi występują drzewa i krzewy. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki drzew i krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożone warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki, nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegających na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona została wizja przyrodnicza, której wyniki zawarto w dokumentacji przestawionej organowi. Na jej podstawie stwierdzono, iż w obszarze zainwestowania nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów.
Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacji zagłębień.
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów należy wystąpić o odpowiednie odstępstwo od zakupów wymienionych w art. 51 i w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobników chronionego gatunku, niszczenie siedlisk gatunków chronionych, gniazd ).
Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku, dotycząca działek nr 161 i nr 193, położonych w miejscowości Głogowa, które znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 01Z oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 roku pod poz. 6181, dotyczący działek nr 30/1 i nr 30/2, położonych w miejscowości Raszków - Gmina i Miasto Raszków, które przeznaczone są pod tereny dróg publicznych - zbiorczych o symbolu jednostki bilansowej 1.KDZ.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej  ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up.  Piotr Rokicki

Otrzymują:
1.Strony postępowania wg. art. 49 ustawy k.p.a.

 

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5)  podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

załącznik nr 1 do decyzji z dnia 28.02.2022 roku
znak sprawy OŚ.6220.5.2021

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr  5285P Raszków – Głogowa na odcinku o długości ok. 2000 m, bez konieczności poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Przebudowa ta związana jest z wykonaniem ścieżki rowerowej po śladzie rowu przydrożnego zlokalizowanego za poboczem gruntowym. Obecnie teren przedsięwzięcia stanowi rów przydrożny, który zostanie zarurowany kanałem deszczowym o średnicy 400 mm i na którym wykonana zostanie ścieżka z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego. Praca na istniejących w ciągu drogi przepustach drogowych związane będą jedynie z ich przedłużeniem: w km 0+539,50 o 2 m i w km 1+651,75 o 6 m. 
Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: gotowe wyroby stalowe i betonowe, masy mineralno – asfaltowe, kruszywo, piasek, żwir, kamień. Wykorzystane zostaną również energia elektryczna, paliwa oraz woda.
Projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie w terenie płaskim. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.
Nie planuje się lokalizowania bazy materiałowo – sprzętowej na terenie przedsięwzięcia. Materiały niezbędne do budowy ścieżki będą dowożone i na bieżąco wbudowane. Nie mniej jednak może zaistnieć konieczność zorganizowania zaplecza budowlanego.  Wszelkie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zostaną wyznaczone na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Pojazdy i wykorzystywany sprzęt będzie sprawny technicznie, a wszelkie naprawy oraz tankowanie odbywać się będą poza placem budowy.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną powierzchniowo do wpustów deszczowych, a następnie przez przykanaliki do planowanego kanału deszczowego i dalej do istniejącego systemu odwodnienia dla przedmiotowej drogi powiatowej.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy tj. odpady z budowy, remontów i przebudowy dróg, odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu lub w oznaczonych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.
Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie następujących obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007; specjalnego obszaru ochrony Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).
Wzdłuż drogi występują drzewa i krzewy, które nie będą przewidziane do wycinki co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania.
Dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tj.: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 października 2003 roku, dotycząca działek nr 161 i nr 193, położonych w miejscowości Głogowa, które znajdują się w terenach dróg o symbolu jednostki bilansowej KSD 01Z oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 roku pod poz. 6181, dotyczący działek nr 30/1 i nr 30/2, położonych w miejscowości Raszków - Gmina i Miasto Raszków, które przeznaczone są pod tereny dróg publicznych - zbiorczych o symbolu jednostki bilansowej 1.KDZ.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up.  Piotr Rokicki