Piotr Działoszyński
62 734 49 13
Pokój nr 14, II piętro UGiM Raszków
  • współpraca z ZO M-G Z OSP RP, Komendantem MG OSP i jednostkami ochotniczych straży pożarnych
  • współpraca przy organizacji zawodów strażackich, zebrań sprawozdawczych lub sprawozdawczo wyborczych
  • prowadzenie rejestru OSP i bieżąca aktualizacja
  • kontrola oznakowania ulic
  • wykonywanie robót publicznych i społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  • bieżące utrzymanie dróg
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzoną akcją zimową
  • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów
  • nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg