Wypełnij deklarację w 5 min.

Wypełnij ONLINE


Podatek od środków transportowych

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

 

 

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170  ze zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
- uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- deklaracja na podatek od środków transportowych D1 wraz z załacznikiem DT-1/A (formularze do druku)

 

- dowód rejestracyjny (do wglądu)

 

- oświadczenie w sprawie przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (formularze do druku)

 

 

 

II. OPŁATY
Nie pobiera się

 

 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Nie dotyczy

 

 

 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. podatku od środków transportowych - pokój nr 11, tel. (62) 734-49-05

 

 

 

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

1) Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

2) Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

 

VII. UWAGI

 

1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 

został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,

 

został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

2) Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

3) W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

4) Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

5) Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

6) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

7) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 

a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 

w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

 

do dnia 15 września danego roku - II rata,

 

b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

8) Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - w ustawowo określonych terminach na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Raszków:

 

BS Raszków 68 84300009 0000 0215 0013 6150

 

9) Podatek od środków transportowych można zapłacić bez prowizji we wszystkich oddziałach banku BS Raszków.

 

10) Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.