Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy i Miasta - Referat Spraw Obywatelskich z/s w Przybysławicach

Dowody Osobiste - referent Ewelina Grabska tel. 62/ 734-33-17 wew.22

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wniosek na dowód osobisty składa:

 

·      osoba, która ukończyła 18 lat

·      osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),

·      osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,

·      rodzic, opiekun prawny albo kurator -w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

·      osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,

·      osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

 

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Organem gminy jest:

    organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba,

    organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba.

 

 

 

 

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

·      aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

·      dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),

·      dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca przedstawi organowi gminy dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości, na przykład:

?  pismo lub e-mail z firmy, z którą osoba ma podpisaną umowę, informującą o wycieku danych osobowych

?  wydruk zamieszczony na stronie internetowej oświadczenia informującego klientów o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe.

 

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego:

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem albo na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.


Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.


Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

   w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub

   jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

 

Czym jest dowód osobisty

 

Dowód osobisty to dokument, który:

   potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),

   potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),

   pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

   zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,

   elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,

   elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,

   korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 r. zachowuje dotychczasowe funkcjonalności e-dowodu.

Kto powinien mieć dokument

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

Jak długo ważny jest dokument

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku

   10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,

   5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,

   12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 roku

   do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat,

   5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 roku

   10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

   5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

   10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

   5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

   10 lat – dla osób pełnoletnich,

   5 lat –dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,

   bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

 

Certyfikaty w e-dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

   certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
Ma go tylko osoba, która:

   skończyła 13 lat lub

   jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

   certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

   pełnoletnia,

   która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

   certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

   certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl.
Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Kradzież, zagubienie, uszkodzenie dowodu – co robić?

Nie możesz znaleźć swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną)? Możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki tej usłudze nikt niepowołany nie będzie mógł używać twojego e-dowodu. Kiedy odnajdziesz e-dowód – od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, twój e-dowód zostanie unieważniony.

Nie zawiesisz dowodu, który został wydany przed 4 marca 2019 roku.

Możesz również zgłosić utratę dowodu, jeśli masz pewność, że już go nie odzyskasz, oraz jego uszkodzenie. Możesz to zgłosić w urzędzie gminy lub przez internet – twój dowód zostanie unieważniony.

Możesz zgłosić utratę każdego dowodu osobistego – zarówno e-dowodu, jak i dowodu wydanego przed 4 marca 2019 roku.

Jeśli ukradziono ci dowód, zgłoś to policji. Nie będzie wtedy trzeba dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez internet. Twój dowód zostanie unieważniony.

Kradzież lub zagubienie dowodu dodatkowo zgłoś w dowolnym banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Jeżeli podejrzewasz nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – możesz to zgłosić do urzędu gminy lub przez internet – twój dowód zostanie unieważniony.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400)