Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

1)     posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

2)    złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

UWAGA: dopuszcza się umowę na współmałżonka osoby uprawnionej;

3)     zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

W toku postępowania organ przyznający świadczenia może wymagać także dostarczenia innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Druk wniosku jest do pobrania od 02 stycznia 2014r. w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pokój nr 1 lub na stronach www.raszkow.bip.net.pl

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie niezbędne pola druku były prawidłowo wypełnione.

W przypadku konieczności naniesienia zmian we wniosku, skreślenia i poprawki dokonywane powinny być własnoręcznie przez klienta oraz opatrzone datą i podpisem klienta.

  Złożenie i podpisanie wniosku przez inną osobę niż wnioskodawca ma miejsce w następujących sytuacjach:

a)     wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – w oparciu o dokument potwierdzający pełnomocnictwo bez konieczności notarialnego potwierdzenia,

b)     wnioskodawca reprezentowany jest przez opiekuna prawnego lub kuratora – w oparciu o dokument potwierdzający sprawowanie opieki lub kurateli prawnej tj. postanowienie sądu.

W przypadku niezałączenia do wniosku wymaganych dokumentów, klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o braku dostarczenia dokumentów, określające termin ich uzupełnienia oraz konsekwencje niedopełnienia powyższego, tj. pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawy prawne

1.   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

2.   Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).

3.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267).