Raszków,  dnia 3  lutego 2023  r.

 

 

 

 

Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków  przez  podmioty wykonujące  zawodową  działalność lobbingową 
w  roku 2022.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 18  ustawy z dnia  7 lipca  2005  roku o działalności   lobbingowej  w procesie stanowienia prawa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248 ) oraz  na  podstawie  Zarządzenia OK. 0050.258.2015  Burmistrza  Gminy i Miasta  Raszków  z  dnia  30  grudnia 2015 r. w sprawie postępowania przy  załatwieniu  spraw z  zakresu   działalności  lobbingowej  informuję, iż  w  okresie  od   dnia 01  stycznia  2022 r.  do  dnia  31 grudnia 2022 r. do  Urzędu  Gminy i Miasta  Raszków nie  wpłynęło żadne  wystąpienie  od  pomiotów  wykonujących  zawodową  działalność  lobbingową.

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak