Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), statu Gminy i Miasta Raszków oraz inne ustawy szczególne.

Zadania i kompetencje

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
3. wykonywanie budżetu,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wybrane ustawy szczególne

Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz U. Nr. 142 poz.1593 z 2001 roku ze zmianami);
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami);
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym;
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
Ustawa z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej;
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej;
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.