INFORMACJA

Burmistrza   Gminy   i  Miasta   Raszków

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym

zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  Burmistrz   Gminy i Miasta   Raszków, powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie  Stanu   Cywilnego  w terminie od dnia 17sierpnia do dnia 31sierpnia 2015 r. w godz. od 9.00 do 15.00,    pokój nr 2, II  piętro , na pisemny wniosek wyborcy, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych w do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1086).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie   (§ 12 rozporządzenia).

Burmistrz   Gminy   i  Miasta   Raszków

/-/ Jacek  Bartczak