INFORMACJA

Burmistrza   Gminy i   Miasta   Raszków

z dnia  23  czerwca  2015 r.

 

Na   podstawie   art. 114  ustawy z dnia   5  stycznia   2011  r.   Kodeks  wyborczy /Dz.  U.    Nr 21, poz. 112  ze  zm./ w  związku z   art. 92  ustawy z   dnia  14  marca   2003  r. o  referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaję do  publicznej wiadomości

 

wykaz

wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł   dotyczących   referendum , 

w   referendum   ogólnokrajowym    
zarządzonym  na dzień 
6  września  2015 r.

  Tablice ogłoszeń zostaną umieszczone w następujących miejscowościach:

1.     Grudzielec Nowy

2.     Janków Zaleśny

3.     Ligota

4.     Raszków

5.     Moszczanka

6.     Przybysławice

7.     Radłów

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.

Ponadto we wszystkich miejscowościach gminy na umieszczanie obwieszczeń urzędowych będą dostępne sołeckie tablice ogłoszeniowe.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak