BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  RASZKÓW
INFORMUJE:

 

w  godz. od 8.00 do 16.00 w URZĘDZIE  GMINY I MIASTA RASZKÓW   - REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH pok. nr 1, 2 i 3 (budynek  urzędu w  Przybysławicach, I piętro) 

 

zostaną udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 r.

 

 

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane  umożliwiające  ustalenie  tożsamości  wyborcy  w  spisie.

                                                          

W terminie do:

 

- 4 października 2019 r. przyjmowane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

- 8 października 2019 r. upływa termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

 

- 11 października 2019 r. można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania  na terenie kraju. 

 

Wszelkie informacje odnośnie rejestru wyborców, spisów wyborców, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa i zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich (Urząd Stanu Cywilnego) – budynek urzędu w Przybysławicach - w godzinach urzędowania od 8.00 do 16.00 oraz pod nr telefonu 62 734 33 17.

 

 

 

 

Burmistrz  Gminy  i Miasta Raszków

 

/-/ Jacek Bartczak