INFORMACJA

Burmistrza   Gminy   i  Miasta   Raszków

WYBORY 
 DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zarządzone  na dzień  25  października    2015 r.

Informuję, iż: do dnia 20 października 2015 roku przyjmowane są  wnioski
o dopisanie do spisu wyborców  osób  uprawnionych  do  udziału w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- które, chcą wziąć udział w głosowaniu, a przebywają czasowo na obszarze gminy;

- nigdzie  niezamieszkałych;

- wyborców niepełnosprawnych, w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy przystosowanym do potrzeb osób  niepełnosprawnych;

- do 16 października 2015 składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

                

Ponadto informuję, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną udostępnione do wglądu na pisemny wniosek wyborcy w dniach  od 05 do 19 października 2015 r.  w godz. od  9 - 15, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Raszkowie - Ref. Spr. Obyw.   pok. nr 2 [I piętro budynek w Przybysławicach].

Pobieranie  zaświadczeń o prawie do głosowania do dnia 23 października 2015 r.  w Referacie Spraw Obywatelskich pok. nr 2     w godzinach urzędowania.

UWAGA

ZAŚWIADCZENIE   o  prawie do głosowania, wyborca odbiera  osobiście  za pokwitowaniem, albo przez upoważnioną pisemnie  osobę,  jeżeli w upoważnieniu wskazano numer  PESEL  wyborcy.