OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  

z dnia 21 września 2015  r.

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, uchwały   Nr XXII/187/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia  22 lutego 2013 r.  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i  Miasta Raszków  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r.  poz. 2205 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz  możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

       

        Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Sołectwa:

Grudzielec, Grudzielec Nowy

Świetlica Wiejska,
 Grudzielec  Nowy 31

2.

Sołectwa:

Janków Zaleśny, Sulisław

Szkoła Podstawowa,
 Janków  Zaleśny 77

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz właściwy do celów głosowania korespondencyjnego/

3.

Sołectwa:

Bugaj, Koryta, Ligota, Korytnica

Świetlica Wiejska,

ul. Krotoszyńska 2, Ligota

4.

Sołectwa:

Drogosław, Głogowa, Józefów

Miasto: Raszków

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
 ul. Koźmińska 8, Raszków

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz właściwy do celów głosowania korespondencyjnego/

5.

Sołectwa:
Moszczanka, Skrzebowa, Bieganin, Szczurawice

Świetlica Wiejska,
Moszczanka 68

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz właściwy do celów głosowania korespondencyjnego/

6.

Sołectwa:
Przybysławice, Niemojewiec, Pogrzybów, Walentynów

Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Przybysławice 42

7.

Sołectwa:
Jaskółki, Jelitów, Radłów, Rąbczyn

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 52, Radłów

  

.       Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. bez przerwy od godziny  700 do godziny 2100.

.       Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego burmistrzowi  najpóźniej  do dnia 12 października 2015 r. /termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/.

.       Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy i Miasta Raszków, najpóźniej do dnia  16 października 2015 r.  wniosek  o  sporządzenie aktu  pełnomocnictwa  do głosowania.

.       Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta  Raszków najpóźniej do dnia 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy/miasta właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

 

Burmistrz  Gminy i Miasta   Raszków

 /-/   Jacek    Bartczak