BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  W  RASZKOWIE

INFORMUJE :

 

                   W  dniach  od  1  października   do  15 października 2018r.

w  godz. od 8.00  do  16.00   w  URZĘDZIE  GMINY I MIASTA RASZKÓW w  Raszkowie -  REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH   pok. nr 2  (I  piętro, budynek  Przybysławice) 

zostaną udostępnione  do wglądu  spisy  osób  uprawnionych  do udziału w wyborach  do  rad  gmin,  rad powiatów i  sejmików  województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Udostępnianie spisu następuje na  pisemny  wniosek  zainteresowanego,  zawierający dane  umożliwiające  ustalenie  tożsamości  wyborcy  w  spisie.

                                                          

Do dnia 12 października 2018 roku przyjmowane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

16 października 2018 r. upływa termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego dla miejsca stałego zamieszkania, w tym, w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje odnośnie rejestru wyborców, spisów wyborców, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu korespondencyjnym przez osoby niepełnosprawne, można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich (Urząd  Stanu Cywilnego) w godzinach urzędowania  od 8.00 do 16.00 oraz pod nr telefonu 62 734 33 17 wew. 23.

 

 

Burmistrz  Gminy  i Miasta Raszków

 /-/ Jacek Bartczak