KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie

    z dnia 26 września 2018 r.

 

o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta  Raszków,  zarządzonych na dzień                        21 października 2018 r.

 

I.

1.      Miejska Komisja Wyborcza  w  Raszkowie  na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia              5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm./ przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy  i Miasta   Raszków listom kandydatów komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz Komisarza Wyborczego w Kaliszu I/II:

a/       dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu I/II,

b/      dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych                     w trybie pkt a/.

2.       Numery te Miejska Komisja Wyborcza w   Raszkowie przyznaje, w drodze losowania.

 

II.

1.      Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 1 października 2018 r. o godz.  1400  w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul.  Rynek 32,  II piętro,  sala   konferencyjna

2.      Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w  Raszkowie w następujący sposób:

a/ dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek               z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.                      Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych pojemnikach;

 b/ czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w  Raszkowie wyznaczeni przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  w  Raszkowie.  Jedna osoba będzie losowała numer dla listy, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w   Raszkowie,

  c/ wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3.      Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana,  w formie uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w  Raszkowie  właściwym pełnomocnikom komitetów wyborczych i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu I/II oraz podana do wiadomości publicznej.

 

 

Przewodnicząca

 Miejskiej Komisji Wyborczej

w   Raszkowie

 

  /-/    Anna  Grażyna  Fabisz-Sobańska