Dokumenty strategiczne

  1. Projekt założeń w zaopatrzenie w ciepło i energie
  2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków
  3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków dla obszaru wsi Radłów.
  4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA RASZKÓW