Uchwały Rady GiM / 2015

 1. Uchwała Nr XII/86/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu
 2. UCHWAŁA Nr XIII/94/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zamiaru likwidacji filii Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie - Filii w Radłowie
 3. Uchwała Nr XIII/95/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2016.
 4. UCHWAŁA NR XIII/97/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 5. UCHWAŁA NR XIII/96/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 6. UCHWAŁA NR XIV/103/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok
 7. Uchwała NrXIV/102/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016 - 2024
 8. Uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Bugaju
 9. UCHWAŁA NR XIV/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Raszków.
 10. Uchwała Nr XIV/104/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 11. Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 12. Uchwała Nr XI/78/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 13. Uchwała nr VIIII/46/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 14. Uchwała Nr VIII/ 45/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 15. Uchwała Nr IX/72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 16. Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania
 17. Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2015 roku
 18. Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół...
 19. Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki.
 20. Uchwała Nr VIII/58/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków.
 21. Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 177/1 i nr 178/1 położonej w Pogrzybowie.
 22. Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/2 położonej w Pogrzybowie
 23. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 164/2 położonej w Pogrzybowie
 24. Uchwała Nr VIII/52/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 165/1 położonej w Pogrzybowie
 25. Uchwała Nr VIII/53/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167/19 położonej w Pogrzybowie
 26. Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działki nr 156 i nr 159/2 położonej w Pogrzybowie oraz nieruchomości oznaczonej ...
 27. Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 158 położonej w Pogrzybowie
 28. Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147/2 położonej w Pogrzybowie
 29. Uchwała Nr VIII/61/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rąbczynie
 30. Uchwała Nr VIII/60/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 działający...
 31. Uchwała Nr VIII/59/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim
 32. Uchwała Nr VIII/56/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Grudzielcu
 33. Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szczurawicach
 34. Uchwała Nr VIII/54/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Radłowie.
 35. Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 13 marca 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji...
 36. Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie skargi Barbary Nowickiej na uchwałę Rady Gminy i Miasta
 37. Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 38. Uchwała Nr VII/43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
 39. Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku
 40. Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 41. Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo – gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 42. Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo – gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 43. Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo – gminnego programu współfinansowania zadań drogowych z dnia 28 kwietnia 2015r.
 44. Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.
 45. Uchwała Nr IX/63/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
 46. Uchwała Nr IX/66/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie za 2014 rok.
 47. Uchwała Nr IX/65/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie za 2014 rok.
 48. Uchwała Nr IX/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok.
 49. Uchwała Nr IX/73/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Szczurawicach
 50. Uchwała Nr IX/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy I Miasta Raszków z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach “Powiatowogminnego...
 51. Uchwała Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo – gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 52. Uchwała Nr IX/67/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 53. Uchwała Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu
 54. Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 251/2 położonej w Rąbczynie
 55. Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 251/3 położonej w Rąbczynie
 56. Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 57. Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok