Uchwały Rady GiM / 2017

 1. UCHWAŁA NR XXXIV/263/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+” na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 2. Uchwała Nr XXVII/223/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
 3. Uchwała Nr XXXIV/266/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia
 4. Uchwała Nr XXIX/228/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok.
 5. Uchwała Nr XXIX/233/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Os
 6. UCHWAŁA Nr XXIX/231/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację przedsięwzięcia pn.”Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Raszkowie”
 7. UCHWAŁA NR XXIX/236/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
 8. UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała Nr XXIX/234/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Bugaj i Koryta.
 10. Uchwała Nr XXIX/232/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 667 położonej w Ligocie.
 11. Uchwała nr XXX/237/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
 12. Uchwała Nr XXX/238/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017 – 2025
 13. Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2017.
 14. UCHWAŁA NR XXVI/213/2017 z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31sierpnia 2019 roku.
 15. UCHWAŁA Nr XXVI/212/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnych Związków Zawodowych „Solidarność- Oświata” w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącego zaopiniowania Uchwały Nr XXV/195/2017 Rady Gminy
 16. UCHWAŁA NR XXVI/211/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice.
 17. UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2017 roku
 18. Uchwała Nr XXVI/209/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.