Uchwały Rady GiM / 2020

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/192/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2021-2032.
 3. UCHWAŁA NR XXVIII/191/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/189/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032.
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/187/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków
 7. UCHWAŁA NR XXVII/186/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 8. UCHWAŁA NR XXVII/185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków
 9. UCHWAŁA NR XXVII/184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2021.
 10. UCHWAŁA NR XXVII/183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokali
 11. UCHWAŁA NR XXVI/182/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032.
 12. UCHWAŁA NR XXVI/181/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 13. UCHWAŁA NR XXVI/180/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
 14. UCHWAŁA NR XXVI/179/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy o
 15. UCHWAŁA NR XXVI/178/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków
 16. UCHWAŁA NR XXVI/177/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ost
 17. UCHWAŁA NR XXVI/176/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub
 18. UCHWAŁA NR XXV/175/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomoc y finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 19. UCHWAŁA NR XXV/174/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032.
 20. UCHWAŁA NR XXV/173/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 21. UCHWAŁA NR XXV/172/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 22. UCHWAŁA NR XXV/171/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki: nr 343 i nr 344
 23. UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 24. UCHWAŁA NR XXIV/169/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 25. UCHWAŁA NR XXIV/168/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 26. UCHWAŁA NR XXIV/167/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciel
 27. UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.
 28. UCHWAŁA NR XXIV/165/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Bieganinie, oznaczonej jako działka nr 372/2
 29. UCHWAŁA NR XXIV/164/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – ś
 30. UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 – 2032
 31. UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 32. UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków zabudowanej nieruchomości położonej w Moszczance, oznaczonej jako działka nr 371/3
 33. UCHWAŁA NR XXIII/160/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonych w Pogrzybowie.
 34. UCHWAŁA NR XXIII/159/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
 35. UCHWAŁA NR XXII/158/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 36. UCHWAŁA NR XXII/157/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków obejmującego część obszaru miejscowości Pogrzybów i Przybysławice
 37. UCHWAŁA NR XXII/156/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic ag
 38. UCHWAŁA NR XXI/155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Pani Wioletty Obsadnej na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Raszków.
 39. UCHWAŁA NR XXI/154/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: odwołania Pani Marianny Owczarek ze stanowiska Skarbnika Gminy i Miasta Raszków.
 40. UCHWAŁA NR XXI/153/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032
 41. UCHWAŁA NR XXI/152/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 42. UCHWAŁA NR XXI/151/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę nr IX/68/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 maja 2019r.
 43. UCHWAŁA NR XXI/150/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie i Mieście Raszków
 44. UCHWAŁA NR XXI/149/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki: nr 345, nr 346, nr 347, nr 348, nr 349, nr 350, nr 357, nr 358 i nr 359.
 45. UCHWAŁA NR XXI/148/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Jankowie Zaleśnym oznaczonej jako działka nr 62
 46. UCHWAŁA NR XXI/147/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 208 położonej w Raszkowie
 47. UCHWAŁA NR XXI/146/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok.
 48. UCHWAŁA NR XXI/145/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
 49. UCHWAŁA NR XXI/144/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków wotum zaufania za 2019 rok
 50. UCHWAŁA NR XX/143/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszkówna lata 2020 – 2030
 51. UCHWAŁA NR XX/142/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 52. UCHWAŁA NR XX/141/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 53. UCHWAŁA NR XX/140/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 54. UCHWAŁA NR XX/139/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 55. UCHWAŁA NR XIX/138/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 – 2030
 56. UCHWAŁA NR XIX/137/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 57. UCHWAŁA NR XIX/136/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 58. UCHWAŁA NR XIX/135/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 59. UCHWAŁA NR XIX/134/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 60. UCHWAŁA NR XIX/133/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Pr
 61. UCHWAŁA NR XIX/132/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok
 62. UCHWAŁA NR XIX/130/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 63. UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 64. UCHWAŁA NR XVIII/127/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 65. UCHWAŁA NR XVIII/126/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
 66. UCHWAŁA NR XVIII/125/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych
 67. UCHWAŁA NR XVIII/124/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Raszków.
 68. UCHWAŁA NR XVIII/123/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości położonej w Raszkowie oznaczonej jako działka nr 103/6.
 69. UCHWAŁA NR XVIII/122/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie : sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytach, oznaczonej jako działka nr 231
 70. UCHWAŁA NR XVIII/121/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizo
 71. UCHWAŁA NR XVIII/120/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2020 roku
 72. UCHWAŁA NR XVIII/119/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 73. UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.”
 74. UCHWAŁA NR XVII/116/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2020.
 75. UCHWAŁA NR XVII/113/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Raszkowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 76. UCHWAŁA NR XVII/114/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
 77. UCHWAŁA NR XVII/117/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
 78. UCHWAŁA NR XVII/115/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020 – 2030
 79. UCHWAŁA NR XX/140/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu spółfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 80. UCHWAŁA NR XX/139/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”
 81. UCHWAŁA NR XIX/130/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości